Δημόσια Συζήτηση: Το Aρχιτεκτονικό Αρχείο ∙ Πρακτικές Καταγραφής, Συλλογής και Έκθεσης

Στο πλαίσιο της Έκθεσης Past-forward: Stavros EconomouUnarchived, προσκαλείστε σε διαλέξεις και δημόσια συζήτηση με θέμα: “Το Aρχιτεκτονικό Αρχείο: Πρακτικές Καταγραφής, Συλλογής και Έκθεσης”, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου @ 16:30-18:30 – Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης  / ΣΠΕΛ

Η συζήτηση με θέμα “Το Aρχιτεκτονικό Αρχείο: Πρακτικές Καταγραφής, Συλλογής και Έκθεσης” διαπραγματεύεται το πως η αρχιτεκτονική και οι ιστορίες της καταγράφονται, απεικονίζονται και εκτίθενται. Τα αρχεία, ως συλλογές, δημιουργούνται μέσα από διαδικασίες αποφάσεων συμπερίληψης και αποκλεισμού, δύναμης και προσβασιμότητας. Ποιες είναι οι κυρίαρχες αφηγήσεις και πως μια κριτική επανεξέταση του Μοντερνισμού μπορεί να ενημερώσει την κατανόηση του; Το αρχιτεκτονικό αρχείο, σε αντίθεση με άλλες συλλογές, αποτελείται από αναπαραστάσεις (π.χ. σχέδια, μακέτες, φωτογραφίες, ντοκουμέντα) έργων (κτιρίων) τα οποία επικοινωνούν σχεδιαστικές διαδικασίες και τελικές υλοποιημένες ή μη προτάσεις. Πως η φύση της αρχιτεκτονικής αναπαράστασης επηρεάζει την αντίληψη ενός κτηρίου και της ιστορίας του; Ποια είναι η σχέση πρωτότυπου και αναπαριστώμενου; Και όντως υπάρχει πρωτότυπο; Τα κτίρια μετασχηματίζονται στον χρόνο μέσω της κατοίκησης. Συχνά, εγκαταλείπονται ή και κατεδαφίζονται. Ποιες είναι οι ιστοριογραφικές μέθοδοι, τα δημιουργικά σχεδιαστικά εργαλεία και οι επιμελητικές πρακτικές οι οποίες μας επιτρέπουν να ανακατασκευάσουμε τις παρελθούσες ζωές τους στο παρόν και να οραματιστούμε το μέλλον τους; Πως μπορούμε να επεξεργαστούμε άλλους τρόπους παραγωγής και μετάδοσης της γνώσης;

Συντονίστρια: Πόπη Ιακώβου – Λέκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ομιλητές:

  • Παναγιώτα Πύλα – Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου – “Ιστορίες του παρόντος: Κριτικές επανατοποθετήσεις στο Μοντέρνο”
  • Πέτρος Φωκαΐδης – Αρχιτέκτονας, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – “Αρχειοθετώντας τον Κυπριακό Μοντερνισμό”
  • Léa-Catherine Szacka – Assistant Professor, University of Manchester, 2021-2022 Academic Guest, ETH-Zurich – “Practices Display: Between Surrogates and Images”

Οι διαλέξεις θα γίνουν στα Αγγλικά.
Συνοδευτική φωτογραφία: Στέφανος Κουρατζής

Δήλωση Συμμετοχής τηλ. 22479600
Η είσοδος στην ‘Εκθεση και το πρόγραμμά της είναι ελεύθερη για το κοινό, με την προσκόμιση πιστοποιητικού Safe Pass. Η λειτουργία του χώρου διέπεται από τα μέτρα που προβλέπονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας. Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική.

 

 

Public Talks & Discussion – Friday, 17.9.21 @ 16.30-18.30 – State Gallery of Contemporary Art / SPEL
As part of the retrospective exhibition Past-forward: Stavros Economou Unarchived, you are invited to an event of public talks and discussion on: “The Architectural Archive: Creative Practices of Documenting, Collecting, Displaying”.

The discussion on ‘The Architectural Archive: Creative Practices of Documenting, Collecting and Displaying’ explores how architecture and its histories are written, visualized and curated. Archives as collections are bound to decision processes of inclusion and exclusion from those in authority, as well as to issues of accessibility. What are the dominant narratives and how can a critical rethinking on Modernism inform our understanding of it? The architectural archive, unlike other collections, consists of representations (such as drawings, models, photographs, reports) of artefacts (buildings) that communicate design processes and final un/built proposals. How does the partial nature of architectural representation impact our understanding of a building and its history? What is the relation between a surrogate and its original? And is there an original? Buildings, unlike static objects, get inhabited and constantly transform in time. Often, they also get abandoned and demolished. What are the historiographic methods, the creative documentational tools and curatorial practices that allow us to reconstruct their past lives in the present and speculate their futures? How can we rethink other ways of knowledge production and knowledge transfer that enable us to do this?

Coordinator: Popi Iacovou – Lecturer, Dept. of Architecture, University of Cyprus

Speakers:

  • Panayiota Pyla – Associate Professor, University of Cyprus – “Histories of the Present: Critical Repositioning on Modernism”
  • Petros Phokaides – Assistant Professor, University of Thessaly – “Archiving Cyprus Modernism”
  • Léa-Catherine Szacka – Assistant Professor, University of Manchester, 2021-2022 Academic Guest, ETH-Zurich – “Practices Display: Between Surrogates and Images”The lectures will take place in English.
    Accompanying photo: Stephanos Kouratzis

Please book a seat at 22479600
Entrance to the exhibition and events is free for the public – Safe Pass certificate required.
The exhibition space operates in compliance with the guidelines of the health protocols of the Ministry of Health. Use of face mask is mandatory.