Αντιμετώπιση της ύφεσης και των επιπτώσεων της Οικονομικής κρίσης / Μέτρα μείωσης της ανεργίας