Θεσμοθέτηση ελάχιστων προσφερόμενων υπηρεσιών/αμοιβών,