Εργοδότηση Επιστημονικού Συνεργάτη ∙ Λειτουργού

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με έδρα τη Λευκωσία ανακοινώνει θέση εργασίας Επιστημονικού Συνεργάτη – Λειτουργού, για τις ανάγκες διεκπεραίωσης των εργασιών του.

Δικαίωμα υποβολής

 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στο κλάδο Αρχιτεκτονικής.
 • Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια πείρα άσκησης του επαγγέλματος.

Προσόντα

 • Εμπειρία και γνώση θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο Αρχιτεκτονικής στη Κύπρο και το εξωτερικό.
 • Άριστη γνώση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση λογισμικών προγραμμάτων Microsoft Office 365 (word, excel, PowerPoint, outlook) σε περιβάλλον δικτύου.
 • Καλή γνώση χρήσης κοινωνικών δικτύων.
 • Ευκολία και άνεση επικοινωνίας με Αρμόδιες Αρχές, άλλες Υπηρεσίες, κοινωνικά σύνολα.
 • Ευκολία έκφρασης και άνεσης παρουσίασης σε πλατύ κοινό.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, υπευθυνότητα και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
 • Εμπειρία σε μελέτη και υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 • Προηγούμενη συμμετοχή σε Επιτροπές του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και ΕΤΕΚ δυνατό να θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Βασικά Καθήκοντα

 • Διεκπεραίωση αποφάσεων, υλοποίηση του προγράμματος που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με τη λειτουργία, τους στόχους και το ρόλο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
 • Ετοιμάζει και υποβάλλει εισηγήσεις, μελέτες, αναφορές και διεξαγάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία για θέματα της αρμοδιότητας του.
 • Συντονίζει την εφαρμογή και παρακολούθηση των σχετικών Νομοθεσιών, Κανονισμών, Εγκυκλίων και Οδηγιών που διέπουν στο επάγγελμα του Αρχιτέκτονα.
 • Επικοινωνεί, αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με Αρμόδιες Αρχές, άλλες υπηρεσίες, Οργανώσεις για την προαγωγή των στόχων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
 • Παρακολουθεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα που εμπίπτουν στο κλάδο αρχιτεκτονικής.
 • Συμμετέχει στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Συμμετέχει στη λειτουργία και συντονισμό των Επιτροπών του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
 • Επικοινωνεί με τα μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
 • Παρέχει διοικητική υποστήριξη στη διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων.
 • Συνδράμει στη καθημερινή λειτουργία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του / της ανατεθούν.

Διαδικασία Υποβολής Ενδιαφέροντος

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Συμπληρωθεί η σχετική επισυναπτόμενη Αίτηση Πρόσληψης.
 • Υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]
 • Υποβληθούν μέσω συμβατικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση, Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065, Λευκωσία.
 • Παράδοση στα γραφεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
 • Προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος μέχρι 18 Ιουνίου 2019
 • Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.