ΕΤΕΚ ∙ Έργο Πρακτικής Άσκησης νέων Αρχιτεκτόνων

Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί ETEK Νόμο, πρακτικής εξάσκησης.

Στόχος του Έργου
Σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα διευκολύνουν την προσπάθεια των νέων αποφοίτων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής για πραγματοποίηση της εξάσκησης που προβλέπεται από τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, με απώτερο στόχο την εγγραφή τους στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ.

Επωφελούμενοι
Στο Έργο μπορούν να ενταχθούν νέοι απόφοιτοι Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη τους στο Έργο πληρούν (σωρευτικά) τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) έχουν υποβάλει αίτηση στο ΕΤΕΚ προκειμένου να τύχουν αναγνώρισης τα ακαδημαϊκά τους προσόντα στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής. Νοείται πως, πριν από την ένταξη του στο Έργο, τα ακαδημαϊκά προσόντα του αιτητή θα πρέπει να έχουν τύχει έγκρισης βάσει της καθορισμένης διαδικασίας
(β) δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους
(γ) βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
(δ) είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).
(ε) διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές για τουλάχιστον 5 χρόνια
(στ) δεν έχουν με οποιοδήποτε τρόπο ικανοποιήσει μέρος ή εξ ολοκλήρου τις απαιτήσεις του περί ΕΤΕΚ νόμου σε ότι αφορά την απαιτούμενη εξάσκηση.

Η διάρκεια της εξάσκησης εφόσον ενταχθούν στο Έργο θα είναι 12 μήνες, όπως απαιτείται στον περί ΕΤΕΚ Νόμο. Διευκρινίζεται πως δεν είναι δυνατή η ένταξη στο έργο για περίοδο μικρότερη των 12 μηνών.

Παροχή περαιτέρω πληροφοριών και αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας ΕΤΕΚ www.etek.org.cy ή στο τηλέφωνο 22877644 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]