Πρόγραμμα Κατάρτισης ∙ Κανονισμοί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προδιαγραφές Εργοταξίου)

To Εκπαιδευτικό Κέντρο Πεδίο Γνώσης απευθύνει πρόσκληση σε Αρχιτέκτονες για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο “Κανονισμοί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προδιαγραφές Εργοταξίου)”, με Εκπαιδευτή τον Δρ. Φλώρο Παντελή. Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι Αρχιτέκτονες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις έτσι ώστε, να πληρούν τις απαιτήσεις της Κυπριακής Νομοθεσίας ως αυτές προνοούνται από τους Κανονισμούς περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κανονισμοί 2015).

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom, θα έχει διάρκεια 8 ώρες, τις ακόλουθες ημερομηνίες:

09 Φεβρουαρίου 17:30-19:30 – Ενότητα 1 & 2
11 Φεβρουαρίου 17:30-19:30 – Ενότητα 3 & 4
16 Φεβρουαρίου 17:30-19:30 – Ενότητα 5 & 6Α
18 Φεβρουαρίου 17:30-19:30 – Ενότητα 6Β & 7

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και οι συμμετέχοντες θα έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν όλες τις ενότητες. Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα δοθεί στον κάθε συμμετέχοντα πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πεδίο Γνώσης.

Περιεχόμενο Κατάρτισης

Κύριος του Έργου και συντελεστές ενός Έργου
• Καθορισμός των συντελεστών ενός Έργου
• Υποχρεώσεις του Κύριου ενός Έργου
• Υποχρέωση απασχόλησης Συντονιστών. Πότε απαιτείται ο ορισμός Συντονιστή Α&Υ στο στάδιο μελέτης ενός Έργου και Συντονιστή Α&Υ στο στάδιο εκτέλεσης ενός Έργου
• Γνωστοποίηση Έναρξης Εργασιών

Συντονιστής Α&Υ στο στάδιο μελέτης
• Απαιτούμενα προσόντα
• Αρμοδιότητες

Μελετητές
• Αρμοδιότητες
• Γενικές αρχές πρόληψης σε θέματα Α&Υ κατά την εκπόνηση της μελέτης ενός Έργου
• Υποχρεώσεις του Κύριου ενός Έργου
• Υποχρέωση απασχόλησης Συντονιστών. Πότε απαιτείται ο ορισμός Συντονιστή Α&Υ στο στάδιο μελέτης ενός Έργου και Συντονιστή Α&Υ στο στάδιο εκτέλεσης ενός Έργου.
• Γνωστοποίηση Έναρξης Εργασιών

Σχέδιο Α&Υ
• Πότε απαιτείται και σε ποιο στάδιο του Έργου
• Αρμόδιος για την εκπόνηση του
• Ελάχιστες απαιτήσεις

Φάκελος Α&Υ
• Πότε απαιτείται και σε ποιο στάδιο του Έργου
• Αρμόδιος για την ετοιμασία του
• Ελάχιστες απαιτήσεις

Γραπτές Εκτιμήσεις Κινδύνων
• Βασικά στοιχεία εκτιμήσεων κινδύνων
• Σκοπός της εκτίμησης κινδύνου
• Διαδικασία
• Υπολογισμός κινδύνου και επικινδυνότητας
• Πρακτικά παράδειγμα εφαρμογής

 

Δήλωση Συμμετοχής
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
Το αργότερο μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2021
Περαιτέρω πληροφορίες: Διευθυντή Κ.Ε.Κ. Πεδίο Γνώσης κ. Ανδρέα Νικολάου, τηλ. 99389135

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου
Τιμή €186
Επιχορήγηση €136
Καθαρό Κόστος €50