Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τις Φοιτητικές Εστίες ∙ Φάση Β’ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο του οράματος για τη δημιουργία μιας Έξυπνης και Πράσινης Πανεπιστημιούπολης, υλοποιεί την προκήρυξη Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ενός σταδίου για τις Φοιτητικές Εστίες – Φάση Β’ στην Πανεπιστημιούπολη, στην περιοχή Αθαλάσσας, στη Λευκωσία. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, να εξασφαλίσει για το έργο των Φοιτητικών Εστιών Β’ στην Πανεπιστημιούπολη, την καλύτερη δυνατή πρόταση και να αναθέσει στον βραβευθέντα Αρχιτέκτονα, την εκπόνηση και την επίβλεψη της υλοποίησης του έργου, ως προς τα ακόλουθα:

  • Ποιότητα αρχιτεκτονικής ιδέας – Τυπολογία οργάνωσης φοιτητικών εστιών
  • Ένταξη στην Πανεπιστημιούπολη και τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο
  • Λειτουργικότητα
  • Βιωσιμότητα – περιβαλλοντική, ενεργειακή προσέγγιση σε συσχετισμό με την υιοθέτηση των ζητούμενων «έξυπνων» συστημάτων αλλά και των μέτρων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής
  • Κατασκευή – υλικότητα – τυποποίηση – συντήρηση
  • Προϋπολογισμό

Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής
Η Κριτική Επιτροπή είναι επταμελής:
Πανδώρα Τσεριώτου – Πρόεδρος – Μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου
Χρήστος Χατζηχρίστος – Μέλος – Αρχιτέκτονας – Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Κύπρου
Κωνσταντίνος Μωραϊτης – Μέλος – Αρχιτέκτονας από το εξωτερικό (εισήγηση Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης)
Μάικ Σέρωφ – Μέλος – Αρχιτέκτονας από το εσωτερικό (εισήγηση Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης)
Μάριος Χριστοδουλίδης – Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ)
Χάρης Χατζηβασιλείου – Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ)
Βάσος Ολύμπιος – Μέλος – Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΚ / Διευθυντής Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης ή εκπρόσωπος του.

Βραβεία
Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις μελέτες που θα υποβληθούν και θα βραβεύσει τις καλύτερες, με τα ακόλουθα Βραβεία και διακρίσεις
Α’ Βραβείο €80.000
Β’ Βραβείο €60.000
Γ’ Βραβείο €40.000
Δύο Έπαινοι €15.000 Έκαστος

Λεπτομέρειες ∙ Χρονοδιάγραμμα
Χρονική περίοδος κατά την οποία επιτρέπεται η πρόσβαση στα Έγγραφα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: μέχρι 29 Ιουνίου 2021
Τόπος διάθεσης Εγγράφων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: Μόνο στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας (e-procurement)
Τρόπος Παραλαβής των Εγγράφων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: Με ευθύνη των Υποψηφίων Αρχιτεκτόνων από την ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.eprocurement.gov.cy
Εγγραφή Υποψηφίων: Η εγγραφή (σε περίπτωση που δεν υφίσταται ήδη), θα πρέπει να γίνει στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων e-procurement
Προθεσμία υποβολής Ερωτήσεων σχετικά με τα έγγραφα του Διαγωνισμού: μέχρι 21 Απριλίου και ώρα 14:30
Αποστολή Απαντήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή: μέχρι 10 Μαϊου 2021
Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό: 29 Ιουνίου 2021 από τις 08:00 μέχρι 13:00
Τόπος υποβολής Συμμετοχών στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό: Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων ΚΩΔ07 – αίθουσα 010, Ισόγειο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία. Κύπρος
Εκτιμώμενη ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεμάτων Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής συμμετοχών
Γλώσσα σύνταξης Συμμετοχών στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό: Ελληνική

Πεδίο πληροφοριών/ εγγράφων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: εδώ