Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια – Οδηγός Διαχείρισης της πανδημίας CoVid-19

11-05-2020

O Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ενημερώνει τα μέλη του, για την αποστολή επιστολής ημ. 08.05.2020 προς τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Υπουργό Υγείας και Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σε σχέση με τον Οδηγό Διαχείρισης της πανδημίας CoVid-19 – Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια. Δημοσιεύεται αυτούσια η σχετική επιστολή.

“…Ενόψει της επαναλειτουργίας των εργοταξίων και της από μέρους σας ετοιμασίας και δημοσίευσης του υπό αναφορά σε θέμα Οδηγού, εκ μέρους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου σας καλούμε, να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αναθεώρησης των σημείων που επαφίεται «ατομική» ευθύνη των επιβλεπόντων Αρχιτεκτόνων, στην εφαρμογή επιπλέον ειδικών προληπτικών και προστατευτικών μέτρων (οργανωτικών και τεχνικών), για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου μόλυνσης από τον CoVid-19, κατά την εκτέλεση εργασιών στα εργοτάξια.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με απώτερο σκοπό την εύρυθμη εφαρμογή του Οδηγού, την εύρυθμη λειτουργία των εργοταξίων, αλλά και τη διασφάλιση της επιστημονικότητας του ρόλου των Αρχιτεκτόνων μελετητών, κρίνει πως είναι απαραίτητο, να γίνουν διευκρινήσεις ώστε να καθοριστούν με όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια οι ευθύνες του κάθε εμπλεκόμενου μέρους. Σημειώνεται δε ότι, οι κατευθυντήριες γραμμές που προκύπτουν από τον εν λόγω Οδηγό δημιουργούν ασάφειες και οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται δεν πρέπει να είναι αντιφατικές βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και ενδεχομένως να έρχονται σε σύγκρουση με τους ορούς των οικοδομικών συμβολαίων, που υπογράφονται μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και αποτελούν ιδιωτική συμφωνία.

Οι ομάδες που κατέχουν υπεύθυνες θέσεις σε ένα εργοτάξιο, όπως είναι οι συντονιστές ασφάλειας και υγείας και οι επιβλέποντες θα πρέπει να διεκπεραιώνουν έκαστος το δικό τους ρόλο, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους. Η αποκλειστική ευθύνη των επιβλεπόντων Αρχιτεκτόνων στα εργοτάξια είναι η «επίβλεψη του έργου» να παρακολουθούν – καθοδηγούν εις ότι αφορά τεχνικές διαδικασίες και μόνο.

Την ευθύνη για τη λήψη και την εφαρμογή πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, όπως είναι η αντιμετώπιση του κινδύνου μόλυνσης από τον CoVid-19, την έχει αποκλειστικά και μόνο ο εργολάβος, ο οποίος έχει στην κατοχή του το εργοτάξιο, την ημερήσια ευθύνη του χώρου, του προσωπικού του αλλά και θεμάτων ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

Ως εκ τούτου καλείστε να αναθεωρήσετε τις σχετικές αναφορές της παραγράφου 4 του Οδηγού «Οργάνωση & Προγραμματισμός Εργασιών» και προβείτε σε διευκρινιστική εγκύκλιο, όπου οι θέσεις επιβλεπόντων Αρχιτεκτόνων, μηχανικών και διευθυντών έργων, να είναι εποπτικές…”

 

 

***

 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι ετοίμασε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, Οδηγό Διαχείρισης της πανδημίας CoVid-19 για τα Εργοτάξια. Σκοπός του Οδηγού είναι η παροχή καθοδήγησης για την εφαρμογή ειδικών προληπτικών και προστατευτικών μέτρων (οργανωτικών και τεχνικών) για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου μόλυνσης από τον CoVid-19 κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια.

Ο Οδηγός απευθύνεται σε όλους τους συντελεστές του έργου, τον κύριο του έργου (ιδιοκτήτη), τον μελετητή / επιβλέποντα, τους συντονιστές για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και κατά την εκτέλεση του έργου (συντονιστή ασφάλειας και υγείας μελέτης και συντονιστή ασφάλειας και υγείας εκτέλεσης), τον διευθυντή του έργου, τον διευθυντή ή υπεύθυνο μηχανικό του εργοταξίου, τον εργολάβο, τους υπεργολάβους, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενο που δραστηριοποιείται σε εργοτάξιο.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, οδηγίες διαχείρισης ύποπτου κρούσματος CoVid-19 στον χώρο εργασίας, απλές οδηγίες προστασίας των εργαζομένων από τον CoVid-19, καθώς και ερωτηματολόγιο ελέγχου για διευκόλυνση της συμμόρφωσης. Τα προτεινόμενα στον Οδηγό ειδικά μέτρα προστασίας και πρόληψης εφαρμόζονται επιπρόσθετα των απαιτούμενων μέτρων για την διαχείριση των κινδύνων, σύμφωνα με τις γενικές πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσίας και τις ειδικές πρόνοιες της νομοθεσίας που ρυθμίζουν τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου καλεί τους Αρχιτέκτονες μέλη του, να μελετήσουν διεξοδικά τον Οδηγό και τυχόν παρατηρήσεις υποβληθούν στην ηλεκτρονική του διεύθυνση [email protected] μέχρι και την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020 με σκοπό την υποβολή τους στο Αρμόδιο Τμήμα.