Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου σε Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019
ώρα 17:00 έως 19:00
Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Η σύγκληση Έκτακτης Καταστατικής Συνέλευσης αποσκοπεί στη παρουσίαση και ψήφιση του νέου Καταστατικού, το οποίο έχει τροποποιηθεί και εναρμονιστεί βάση της νέας ισχύουσας Νομοθεσίας Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017, όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2018, από το οποίο κάθε εγγεγραμμένο Σωματείο επιβάλλεται να τροποποιήσει, ώστε αυτό να συνάδει με τις απαιτήσεις που τίθενται από την εν λόγω Νομοθεσία, ως οι μεταβατικές διατάξεις του σχετικού Νόμου (εδάφιο (3) άρθρου 55).

Ο Νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα αναλάβει την ενημέρωση, επεξήγηση και επίλυση ερωτημάτων στις σχετικές Καταστατικές αλλαγές.

Το νέο προτεινόμενο Καταστατικό επισυνάπτεται και καλείται το κάθε μέλος, όπως το μελετήσει και αποστείλει σχόλια του, το αργότερο μέχρι τις 12 Ιουνίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]