Εγγραφή Εταιρειών

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου θέτει υπόψη των μελών του σημαντική Εγκύκλιο του ΕΤΕΚ εις ότι αφορά την άσκηση επαγγέλματος μηχανικής από Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Λτδ) / μη εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ.

Παρόλο που έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ψήφιση του περί ΕΤΕΚ Νόμου που ρυθμίζει την παροχή μελετητικών υπηρεσιών από Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, έχει παρατηρηθεί ότι, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικός αριθμός Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που παρέχουν μελετητικές υπηρεσίες μηχανικής, χωρίς να πληρούν τις πρόνοιες της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας για εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ.

Επίσης, σημαντικός αριθμός Ιδρυτικών Εγγράφων που υποβάλλονται στο ΕΤΕΚ κατά την υποβολή αίτησης για εγγραφή εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών του ΕΤΕΚ, δεν συνάδουν με το Πρότυπο Ιδρυτικό Έγγραφο που έχει ετοιμάσει το ΕΤΕΚ.

Ως εκ τούτου για την διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων μελών, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 02/20 ημ. 04.11.2020
  2. Περαιτέρω πληροφορίες: Πρότυπο Ιδρυτικό και Καταστατικό Εταιρείας άλλα έγγραφα / αιτήσεις  ∙  Προβολή