Έπαινος Ανάπλαση και Ανάδειξη Χώρων στην Συνοικία Μουττάλου

Αρχιτεκτονικό Γραφείο: EP Architects | Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μελετητής Έργου: Ελίνα Παττίχη | Ομάδα Μελέτης: Ελίνα Παττίχη, Νατάσα Κοτσώνη | Σύμβουλος Αστικού Σχεδιασμού: Ανδρέας Παττίχης.

Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, με σύγχρονες και διακριτικές επεμβάσεις για την αναζωογόνηση της συνοικίας Μουττάλου και την ανάδειξη της περιοχής Σπηλιών, του Τζαμιού και της πλατείας Ισμέτ Ινονού. Η πρόταση αυτή στοχεύει στη δημιουργία ευέλικτων χωρικών συνθηκών για εφήμερες εκδηλώσεις.

Πλατεία Ισμέτ Ινονού.

Ο σχεδιασμός της πλατείας Ισμέτ Ινονού διαμορφώνεται με βάση την υφιστάμενη μορφολογία του εδάφους, την εύκολη προσπέλαση του χώρου από πεζούς και την ενιαία προοπτική επισκόπηση του στενού αυτού χώρου που στην υφιστάμενη του κατάσταση δεν αξιοποιείται κατάλληλα. Σχεδιάζονται χαράξεις, οι οποίες μεταφράζονται χωρικά σε αρμούς επίστρωσης, όπου κατά μήκος τους χωροθετούνται κερκίδες, μεμονωμένα καθιστικά στοιχεία και παρτέρια για την υφιστάμενη και προτεινόμενη φύτευση. Το στοιχείο του νερού ακολουθεί τις χαράξεις ενισχύοντας τη σχεδιαστική πρόταση, όπου τοποθετείται στο κέντρο του το γλυπτό της πλατείας.

Διαμόρφωση περιοχής σπηλιών.

Ο χαρακτήρας του τοπίου των σπηλιών αποτέλεσε στοιχείο έμπνευσης για την επιλογή σχεδιαστικής κατεύθυνσης και υλικών. Οι επεμβάσεις σε μορφή παρατηρητηρίων και στεγάστρων ξεπροβάλλουν ως προεξοχές μία διακριτικής πορείας παράλληλα με τον βράχο. Η αφετηρία της πορείας από την πλατεία σηματοδοτείται με την επίστρωση του δρόμου ενώ διαμορφώνεται διαπλάτυνση. Η διαδρομή που περιδιαβάζει τις σπηλιές ακολουθεί ένα ζικ-ζακ σχηματισμό παράλληλα με το “φρύδι” του βράχου. Η ζικ-ζακ αυτή διαδρομή περνά από παιχνιδότοπο, βοηθητικούς χώρους και ακολούθως σε μία προεξοχή που λειτουργεί και ως παρατηρητήριο. Η προεξοχή αυτή ξεπροβάλει από την πορεία ως σιδηρά κατασκευή με πρόβολο δημιουργώντας μία στάση με θέα τη θάλασσα. Ακολούθως, η διαδρομή καταλήγει στον μεγαλύτερο κόλπο του βράχου, όπου διαμορφώνεται αμφιθεατρικός χώρος εκδηλώσεων διακριτικά ενταγμένος στο τοπίο.

Στο σημείο αυτό τοποθετείται κατακόρυφη σύνδεση με το πάνω επίπεδο των βράχων που λειτουργεί παρατηρητήριο. Κατά μήκος της διαδρομής τοποθετούνται στάσεις με στέγαστρα – παρατηρητήρια, τα οποία είναι στραμμένα προς τη θέα της θάλασσας. Οι διάδρομοι επιστρώνονται με έγχρωμες προκατασκευασμένες τσιμεντόπλακες με πλατιούς χωμάτινους άμμους. Το μεγαλύτερο μέρος του βατού εδάφους διατηρείται με προσθήκη πατημένου χώματος και οριοθετείται με κράσπεδα και καθιστά στοιχεία. Η προτεινόμενη φύτευση ακολουθεί τις σχεδιαστικές χαράξεις, ενώ κατά μήκος του κρημνού προσαρμόζεται, ώστε να μην κρύβει το βράχο.

Περιοχή Τζαμιού.

Στην περιοχή του Τζαμιού στην ανατολική πλευρά, δημιουργείται πάρκο και δημόσιος χώρος στάθμευσης για 36 αυτοκίνητα. Δημιουργείται κόλπος στάσης λεοφωρείων ή προσωρινής παρόδιας στάθμευσης. Προτείνεται εκτεταμένη φύτευση σε μορφή πάρκου για δημιουργία πνεύμονα πρασίνου. Στην καρδιά του πάρκου χωροθετείται παιγνιδότοπος και κατασκευάζονται στοιχεία αστικού εξοπλισμού, όπως παγκάκια, χώροι υγιεινής και στέγαστρα σε σχέση με τις πορείες εκατέρωθεν του χώρου. Οι διάδρομοι πεζών επιστρώνονται με τον ίδιο τρόπο, όπως αυτών στην περιοχή των σπηλιών.