el
el

Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Επιπτώσεων CoVid-19

30.03.2020

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου παραμένοντας δίπλα στους Αρχιτέκτονες μέλη του ενημερώνει για τα διάφορα μέτρα για ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας. Τα εν λόγω μέτρα,  τα οποία συνοψίζονται για διευκόλυνση ως ακολούθως, απορρέουν από τους νόμους που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και ανακοινώθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 27.03.2020.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Αναστολή Καταβολής ΦΠΑ – Ανακοίνωση

Εισφορές Γε.Σ.Υ.
Τροποποίηση Εισφορών Γε.Σ.Υ – Ανακοίνωση

Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος
Παράταση ημερομηνίας υποβολής της Δηλώσης Εισοδήματος 2018 Εταιρειών και Αυτοεργοδοτούμενων με Λογαριασμούς – Ανακοίνωση

Παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ειδική Άδεια Φροντίδας ΠαιδιώνΑνακοίνωση

Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων: Οι Αρχιτέκτονες δεν εμπίπτουν στα επαγγέλματα που έχει ανασταλεί πλήρως η εργασία τους σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου Όσοι έχουν αναστείλει μερικώς την εργασία τους, δηλαδή έχουν μείωση τον κύκλο εργασιών τους πέραν του 25% κατά το μήνα Μάρτιο 2020 και προβλέπουν αντίστοιχη μείωση και για το μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρησή τους λόγω της πανδημίας COVID 19, τότε δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για το «Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων».

Πηγή Ενημέρωσης
Έντυπο Αίτησης

Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών Επιχείρησης: Επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τις εργασίες τους βάση διατάγματος του υπουργού Υγείας αλλά και επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών (turnover) έχει μειωθεί τουλάχιστο 25% από τον αντίστοιχο μήνα του 2019 (Μάρτιος και Απρίλιος) μπορούν να εφαρμόσουν σχέδιο αναστολής εργασιών, βάση του οποίου υπάλληλοι που δεν θα εργάζονται (αφού θα τους έχει ζητηθεί να διακόψουν προσωρινά την εργοδότηση τους) θα δικαιούνται ανεργιακό επίδομα από το κράτος. Η επιχείρηση και οι υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διαδικτυακά. Προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην απολύσει οποιοδήποτε υπάλληλο.

Πηγή Ενημέρωσης
Έντυπο Αίτησης

Σχέδιο Στήριξης Μικρών Επιχειρήσεων: Επιχειρήσεις μέχρι 5 υπαλλήλων προβλέπει επιχορήγηση του 70% των μισθών των υπαλλήλων, εάν η επιχείρηση έχει υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών 25% και άνω. Η ιστοσελίδα του υπουργείου αναφέρει ότι, θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες με την προκήρυξη του σχεδίου. Άλλα μέτρα που έχουν ήδη εξαγγελθεί είναι τα εξής: 1) Προθεσμία πληρωμής στον Έφορο Εταιρειών του ετήσιου τέλους των €350 για εταιρείες παρατείνεται χωρίς προστίματα από τις 30 Ιουνίου στις 31 Δεκεμβρίου, 2) Υποβολή ετήσιων εκθέσεων στον Έφορο Εταιρειών πριν την επιβολή ημερήσιου προστίματος θα μετατεθεί στο 2021.

Έντυπο Αίτησης

Διευκρινήσεις Υπουργού Μεταφορών για τη λειτουργία των εργοταξίων
Aναστέλλονται οι εργασίες σε εργοτάξια στα οποία υπάρχει ταυτόχρονη συμμετοχή πέραν των 3 ατόμων από τις 6:00 π.μ της 31ης Μαρτίου 2020 μέχρι τις 06:00 π.μ της 13ης Απριλίου 2020. Σχετικά με τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί και αφορούν εργοτάξια μέχρι και ταυτόχρονη συμμετοχή τριών ατόμων, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Εξαιρέσεις για λειτουργία εργοταξίου πέραν των τριών ατόμων θα δίνονται μόνο σε έργα δημόσιας ωφελείας, και σε αιτήματα που αφορούν επείγουσας φύσεως εργασίες σε θέματα ασφάλειας και επικινδυνότητας. Οι εξαιρέσεις θα δίνονται μόνο μετά από γραπτό αίτημα του ιδιοκτήτη στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και σχετικής έγκρισης από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Πηγή Ενημέρωσης

Αναστολή δόσεων δανείων και τόκων
Πέρασε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο που προβλέπει αναστολή δόσεων δανείων και τόκων για τους επόμενους 9 μήνες. Με βάση το νόμο και ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει για τη λήψη μέτρων αναστολής ή να εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες εποπτικές αρχές να αποφασίζουν για την αναστολή αποπληρωμής δόσεων, περιλαμβανομένων και τόκων για παραχωρηθείσες πιστωτικές διευκολύνσεις, προς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών.

Πηγή Ενημέρωσης

 

***

 

Με την κήρυξη πανδημίας CoVid-19 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, των σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και των νέων δραστικών μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 15.03.2020, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου παραμένοντας δίπλα στους Αρχιτέκτονες μέλη του και στην κοινωνία γενικότερα, ανακοινώνει τα πρώτα βασικά και έκτακτα μέτρα για την προστασία και αποφυγή μετάδοσης του ιού CoVid-19

  1. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου καλεί όλους τους Αρχιτέκτονες της χώρας, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.
  2. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει προβεί στην λήψη αναγκαίων μέτρων προστασίας και αποφυγής διασποράς του CoVid-19 στα γραφεία του, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
  3. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου παροτρύνει την ελαχιστοποίηση συναντήσεων, είτε εντός γραφείων, είτε σε εργοτάξια κτλ. και όπως αυτές λαμβάνουν χώρα μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας. Προτρέπει τα μέλη του να ακολουθούν τις οδηγίες των Διεθνών Οργανισμών: International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO)European Agency for Safety and Health at WorkWorld Health Organization
  4. Προκειμένου να συνεχιστεί κατά το δυνατόν απρόσκοπτα η επαγγελματική και επιστημονική δραστηριότητα των Κύπριων μηχανικών κατά τη διάρκεια της κρίσης της παγκόσμιας πανδημίας, καλεί όλα τα μέλη του Αρχιτέκτονες, να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα που παρέχονται από την ιστοσελίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και την ιστοσελίδα του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).
  5. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει αναπρογραμματίσει το πρόγραμμα δράσεων / εκδηλώσεων του για το επόμενο διάστημα και η ενημέρωση των μελών θα παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας του. Σχετικά με την πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη της θέσης του Επιμελητή “Curator” για τη συμμετοχή της Κύπρου στη 17η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Μπιενάλε Βενετίας 2020, διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη, όπου οι προτάσεις θα υποβληθούν στις 31.03.2020 αναφέρεται ότι, η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις διαγωνιζόμενες προτάσεις και θα πραγματοποιήσει τις συνεντεύξεις με τους υποψηφίους,  μέσω χρήσης εφαρμογών τηλεδιάσκεψης στις 2 και 3 Απριλίου 2020.
  6. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου καλεί τους Αρχιτέκτονες να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους, όσον αφορά το Πρόγραμμα Στήριξης που έχει ανακοινωθεί από την Κυπριακή Κυβέρνηση σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του CoVid-19, ώστε αυτές να προωθηθούν προς τους αρμόδιους φορείς συλλογικά. Η υποβολή των ερωτημάτων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου εντύπου. Η διαδικασία αυτή θα είναι ενεργή για 15 ημέρες.
  7. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου παροτρύνει τα μέλη του να αξιοποιήσουν την δύσκολη αυτή περίοδο για επιμόρφωση και προσωπική επιστημονική ανάπτυξη.
  8. Αναφορικά με τις ειδικές αρμοδιότητες για Συντονιστές για θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Συντονιστές Μελέτης και Εκτέλεσης) στα κατασκευαστικά έργα για τη πανδημία – πρόληψη – CoVid-19 επισυνάπτεται ενημερωτικός οδηγός από τον διεθνή οργανισμό ISHCCO.

Επιπλέον και μέχρι νεότερων ανακοινώσεων, θα ισχύουν τα εξής:-

Από τις 16 Μαρτίου 2020 και για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης σχετικά με τον CoVid-19 και για την προστασία των μελών του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, οι υπηρεσίες υποστήριξης θα γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, χωρίς φυσική παρουσία. Προς το σκοπό αυτό στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου είναι διαθέσιμη η ενότητα “επικοινωνία” με όλα τα μέσα επαφών για χρήση από το κοινό.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ευχαριστεί τους Αρχιτέκτονες – μέλη του για τη συνεργασία. Ο στόχος μας είναι απλός: Να αντιμετωπίσουμε την δύσκολη αυτή περίοδο με σύνεση, αναλογιζόμενοι ότι, δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τον εαυτό μας αλλά και για τους συνανθρώπους μας.

Υποβολή Ερωτημάτων

Ενημερωτικός Οδηγός Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα