Επιτροπές

Αξιολογώντας τις ανάγκες ορθότερης λειτουργίας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβηκε στη σύσταση Μόνιμων Επιτροπών, με σκοπό τη καλύτερη δυνατή προώθηση και επίλυση θεμάτων.  Από την λειτουργία των Επιτροπών θα δημιουργούνται υπό επιτροπές (ad–hoc) ανάλογα με τα θέματα που θα προκύπτουν. 

 

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί
Παύλος Φεραίος, Μάρκος Μάρκου

Εκδηλώσεις Ανάδειξη αρχιτεκτονικής
Κάριν Γεωργιάδου, Έλενα Λιασίδου – Χριστοδούλου

Επαγγελματική Πρακτική Νομικά Θέματα
Φάνος Κυριακίδης, Αθηνά Μεντεσίδου, Κάριν Γεωργιάδου

Δημόσιες Σχέσεις – Εκδόσεις Ηλεκτρονική ενημέρωση
Μύρια Κωνσταντινίδου, Χάρης Σολωμού, Μάριος Καζαμίας

Φοιτητές και νέοι Αρχιτέκτονες
Αθηνά Μεντεσίδου

Πολεοδομικά Θέματα Αειφόρος Ανάπτυξη
Χρίστος Σάββα, Στέλλα Ζαβρού, Έλενα Λιασίδου – Χριστοδούλου

 

Η λειτουργία Επιτροπών με την ενεργή συμμετοχή των μελών του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υψίστης σημασίας για την χάραξη κοινής πολιτικής αλλά και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των θεμάτων.