Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ

Η Μικτή Επιτροπή Δομικών Συμβολαίων (ΜΕΔΣΚ), ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 1995. Τον Σεπτέμβριο 2020 η ΜΕΔΣΚ λειτουργεί ως ΛΤΔ και αποτελείται από τις Οργανώσεις:

 

  • Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ)
  • Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ)
  • Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ)
  • Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Επιμετρητών Ποσοτήτων Κύπρου (ΣΕΕΠΚ) και την
  • Ομοσπονδία Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ)

 

Η ΜΕΔΣΚ ΛΤΔ διαχειρίζεται τα Δομικά Συμβόλαια, τα οποία καλούνται οι Αρχιτέκτονες μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου να τα χρησιμοποιούν για την επιτυχή έκβαση κάθε Οικοδομικού Έργου. Στα Δομικά Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ περιλαμβάνουν μια σειρά από διαδικασίες, οι οποίες έχουν ως στόχο τη διευθέτηση κάθε είδους διαφοράς που μπορεί να παρουσιαστεί μεταξύ των εμπλεκομένων Μερών (Αρχιτέκτονα Μελετητή, Πελάτη / Εντολέα, Εργολάβου, Διορισμένων Υπεργολάβων, κλπ.), κατευθύνοντας παράλληλα θέματα κόστους, χρόνου και ποιότητας του έργου. Για την εξασφάλιση των Οικοδομικών Συμβολαίων το κάθε ενδιαφερόμενο μέλος καλείται να αποτείνεται στους Συνδέσμους Εργολάβων Οικοδομών της επαρχίας του.

 

Ακολουθεί ο κατάλογος Δομικών Συμβόλαιο ΜΕΔΣΚ Λτδ

Ελληνική Έκδοση:

Αγγλική Έκδοση: