Συμβόλαια ΜΕΔΣΚ

Η Μικτή Επιτροπή Δομικών Συμβολαίων Κύπρου  (ΜΕΔΣΚ), ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1995. Η επιτροπή αποτελείται από τους:

  • Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ)
  • Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ)
  • Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ)
  • Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Επιμετρητών Ποσοτήτων Κύπρου (ΣΕΕΠΚ) και την
  • Ομοσπονδία Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ).

Όπως ήδη γνωρίζετε η ΜΕΔΣΚ διαχειρίζεται τα Δομικά Συμβόλαια Κύπρου, τα οποία και συνιστούμε στα Μέλη μας να χρησιμοποιούν.

Για την εξασφάλιση των Συμβολαίων καλείστε να αποτείνεστε στους Συνδέσμους Εργολάβων Οικοδομών της Επαρχίας σας.

Παρουσιάζεται κατάλογος των Δομικών Συμβολαίων της ΜΕΔΣΚ:

Ελληνικά Συμβόλαια:

Αγγλικά Συμβόλαια:

Αιτήσεις:

  • Αίτηση Παραχώρησης Εντύπου Συμβολαίου για Οικοδομικό ή Τεχνικό Δομικό Έργο
  • Αίτηση Παραχώρησης Εντύπου Συμβολαίου Υπεργολαβίας για Διορισμένο Υπεργολάβο ή Συμβολαίου Προμηθείας Υλικών και Εμπορευμάτων για Διορισμένο Προμηθευτή