Πρόγραμμα “Μέντορας στην Αρχιτεκτονική”

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με σκοπό την υποστήριξη νέων Αρχιτεκτόνων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος “Μέντορας στην Αρχιτεκτονική” Το Πρόγραμμα επιδιώκει την υποστήριξη νέων Αρχιτεκτόνων στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας μέσω συμβουλευτικής καθοδήγησης για την αντιμετώπιση των εργασιακών προσκλήσεων του επαγγέλματος, επιτρέπει την μεταφορά τεχνογνωσίας, ανταλλαγής απόψεων, πληροφοριών, αξιοποίησης επαγγελματικών ευκαιριών κ.α.

Το πρόγραμμα απορρέει από την ευρύτερη “Δράση – Στόχους” του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, όπως καθορίζεται από το Καταστατικό του και ως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από την Επιτροπή Φοιτητών και νέων Αρχιτεκτόνων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου της χρονικής περιόδου 2018 – 2019.

Δικαιούχοι στο Πρόγραμμα
Συμμετέχοντες – «Τακτικά μέλη» του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου με έτος εγγραφής στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) από το έτος 2013 (συμπεριλαμβανομένου).
Μέντορες – «Τακτικά μέλη» του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου εγγεγραμμένοι στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) με εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) έτη.

Περίοδος Εφαρμογής Προγράμματος
Το Πρόγραμμα θα ισχύει σε πιλοτική βάση από τον Δεκέμβριο 2019 έως Δεκέμβριο 2020. Οι «Μέντορες» θα πρέπει να αποδεχτούν την ελάχιστη χρονική δέσμευση των δύο (2) ωρών ανά μήνα για σκοπούς επικοινωνίας με τους Συμμετέχοντες, ενώ όλοι οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να σέβονται τις χρονικές δεσμεύσεις των συναδέλφων τους.

Υποβολή Συμμετοχών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σε ηλεκτρονική μορφή το σχετικό έντυπο το αργότερο μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2019.