Καταστατικό

Άρθρο 1 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Το όνομα του Συλλόγου είναι:
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ»

Άρθρο 2 – ΕΔΡΑ

Έδρα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου είναι η Λευκωσία
Οδός: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37, 1015 Λευκωσία

Άρθρο 3 - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΗΜΑ

Άρθρο 4 - ΣΚΟΠΟΙ

4.1
(α) Η προώθηση και ανάπτυξη της Αρχιτεκτονικής σαν επιστήμη και τέχνη στην Κύπρο.
(β) Η προστασία και κατοχύρωση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα στην Κύπρο και η προώθηση, προβολή, ανάπτυξη και υποστήριξη του.
(γ) Η επιδίωξη της άσκησης του επαγγέλματος από διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Ανωτάτων Σχολών αναγνωρισμένων από το Συμβούλιο Εγγραφής Αρχιτεκτόνων κα Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου μόνο και η νομική κατοχύρωση και προστασία του.
(δ) Η επιδίωξη της διάκρισης και διαχωρισμού των επαγγελμάτων του Αρχιτέκτονα και του Πολιτικού Μηχανικού, με σκοπό την προστασία του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα και των συμφερόντων του.
(ε) Η καθιέρωση και βελτίωση των διαφόρων εγγράφων που διέπουν τις σχέσεις αρχιτέκτονα – ιδιοκτήτη – εργολάβου και άλλων σχετικών με την εξάσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα εγγράφων.
(ζ) Η ενημέρωση και επιμόρφωση των Αρχιτεκτόνων πάνω σε τεχνικά, πολιτιστικά και άλλα θέματα γενικού ενδιαφέροντος.
(η) Η επιδίωξη της δημιουργίας Επίσημου Κεντρικού Φορέα – Τεχνικού Επιμελητηρίου για όλους τους επιστημονικούς και τεχνικούς κλάδους.
(θ) Η βελτίωση και ανάπτυξη του επιπέδου της οικοδομικής βιομηχανίας στην Κύπρο για την προστασία και κατοχύρωση των συμφερόντων του κοινού.
(ι) Η καθιέρωση και βελτίωση νομοθεσίας που σχετίζεται με τα διάφορα επιστημονικά, επαγγελματικά, τεχνικά και άλλα θέματα της οικοδομικής βιομηχανίας.
(κ) Η πληροφόρηση και διαφώτιση με όλα τα νόμιμα μέσα για θέματα που αφορούν και σχετίζονται γενικά με την Αρχιτεκτονική.
(λ) Η ενθάρρυνση και προαγωγή του ρόλου του Αρχιτέκτονα στην επιστημονική, πνευματική, πολιτιστική, καλλιτεχνική και επιμορφωτική εξέλιξη της Κύπρου.
(μ) Η καλλιέργεια και προώθηση καλών σχέσεων μεταξύ των Αρχιτεκτόνων της Κύπρου και του εξωτερικού και άλλων σχετικών επιστημονικών και τεχνικών επαγγελμάτων.
(ν) Η ανάπτυξη κατανόησης, συνεργασίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του Συλλόγου και η προώθηση επαφής σχέσεων και συνεργασίας με άλλες σχετικές επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές και καλλιτεχνικές οργανώσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό.
(ξ) Οποιεσδήποτε άλλες επιδιώξεις και δραστηριότητες που σχετίζονται με τους πιο πάνω σκοπούς και τα γενικά ενδιαφέροντα των Αρχιτεκτόνων.

4.2
Ο Σύλλογος είναι αυστηρά επιστημονικός και επαγγελματικός και απαγορεύεται η ανάμιξη του σε πολιτικές και κομματικές δραστηριότητες με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 5 - ΜΕΛΗ

5.1
α) Μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα να γίνουν διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Ανωτάτων Σχολών, αναγνωρισμένων από το Συμβούλιο Εγγραφής Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.
(β) Μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα να γίνουν φοιτητές οι οποίοι φοιτούν σε Αρχιτεκτονικές Σχολές που είναι αναγνωρισμένες από το Συμβούλιο Εγγραφής Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, και τα ονόματα των οποίων θα καταγράφονται σε ειδικό «Φοιτητικό Μητρώο Μελών» και τα οποία μέλη δεν θα έχουν το δικαίωμα ψήφου συμφώνως του άρθρου 5.4. (α) (1) ούτε και το δικαίωμα να εκλέγονται ή να υποβάλλουν υποψηφιότητα συμφώνως του άρθρου 5.4 (α) (2).
Τα «Φοιτητικά Μέλη» θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν γραπτώς εισηγήσεις και προτάσεις στα Σώματα και όργανα του Συλλόγου καθώς επίσης να λαμβάνουν μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Συλλόγου συμφώνως του άρθρου 5.4 (β)

5.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
(α) Για εγγραφή μέλους απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης προς το Συμβούλιο που πρέπει να φέρει τις υπογραφές δύο τουλάχιστον μελών που την υποστηρίζουν. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από καθορισμένο δικαίωμα εγγραφής.
(β) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για τις αιτήσεις κατά την πρώτη του συνεδρίαση μετά την λήψη τους. Σε περίπτωση αποδοχής, το όνομα του μέλους καταχωρείται αμέσως στο Μητρώο Μελών ή στο Φοιτητικό Μητρώο Μελών και ειδοποιείται γραπτώς ο ενδιαφερόμενος. Σε περίπτωση απόρριψης, η γραπτή ειδοποίηση προς ενδιαφερόμενο πρέπει να περιέχει το σχετικό αιτιολογητικό και να συνοδεύεται με επιστροφή του δικαιώματος εγγραφής.

5.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΦΕΣΕΩΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου η αίτηση για εγγραφή του σαν μέλος έχει απορριφθεί έχει το δικαίωμα να υποβάλει έφεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση με γραπτή αιτιολογημένη αίτηση. Η έφεση εξετάζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση και η απόφαση της είναι τελεσίδικη. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να παρευρεθεί στην Συνέλευση για να υποστηρίξει τις απόψεις του κατά την διάρκεια της συζήτησης της έφεσης του μόνον.

5.4 Κάθε μέλος εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου

(α) έχει το δικαίωμα:
1. Να παρευρίσκεται και να ψηφίσει στα Σώματα και Όργανα του Συλλόγου που συμμετέχει σύμφωνα με το Καταστατικό, να υποβάλλει σ΄αυτά εισηγήσεις και προτάσεις και να λαμβάνει μέρος στη συζήτηση για την διαμόρφωση των σχετικών αποφάσεων.
2. Να εκλέγεται στα αξιώματα του Συλλόγου σύμφωνα με το Καταστατικό.
3. Να υποβάλλει γραπτές εισηγήσεις και προτάσεις στα Σώματα και όργανα του Συλλόγου.
4. Να λαμβάνει μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

(β) Κάθε μέλος εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5.1 (β) έχει το δικαίωμα:
1. Να παρευρίσκεται και να ψηφίσει στα Σώματα και Όργανα του Συλλόγου που συμμετέχει σύμφωνα με το Καταστατικό, να υποβάλλει σ΄αυτά εισηγήσεις και προτάσεις και να λαμβάνει μέρος στη συζήτηση για την διαμόρφωση των σχετικών αποφάσεων.
2. Να εκλέγεται στα αξιώματα του Συλλόγου σύμφωνα με το Καταστατικό.
3. Να υποβάλλει γραπτές εισηγήσεις και προτάσεις στα Σώματα και όργανα του Συλλόγου.
4. Να λαμβάνει μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Συλλόγου

(γ) Κάθε μέλος εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5.1 (β) έχει το δικαίωμα:
1. Να υποβάλλει γραπτές εισηγήσεις και προτάσεις στα Σώματα και όργανα του Συλλόγου.
2. Να λαμβάνει μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
3. Να παρευρίσκεται σαν παρατηρητής στις Γενικές και Έκτακτες Συνελεύσεις.

5.5 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κάθε μέλος που καθυστερεί τη συνδρομή του εμποδίζεται στην άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων, που αναστέλλονται ώσπου να καταβάλει όλες τις καθυστερημένες υποχρεώσεις του.

5.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος έχει υποχρέωση:
1. Να σέβεται και να τηρεί το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Συλλόγου.
2. Να εφαρμόζει απόλυτα τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας.
3. Να συμμετέχει στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου και να εργάζεται για την προώθηση και εκπλήρωση των σκοπών του.
4. Να εκπληρώνει κανονικά και εμπρόθεσμα τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο Σύλλογο.

5.7 Κάθε μέλος είναι ελεύθερο να αποχωρήσει από τον Σύλλογο με γραπτή παραίτηση του προς το Συμβούλιο. Η παραίτηση του θεωρείται ότι γίνεται από την ημέρα που φτάνει η γραπτή παραίτηση του στο Συμβούλιο, οπότε και διαγράφεται από το Μητρώο Μελών ή από το Φοιτητικό Μητρώο Μελών, χωρίς να επηρεάζονται οποιεσδήποτε καθυστερημένες οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.

5.8 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1. Διαγραφή μέλους γίνεται μόνο από Τακτική Γενική Συνέλευση για συμπεριφορά γενικά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους του Συλλόγου ή συμπεριφορά γενικά ανάρμοστη, που είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι εκθέτει το κύρος και την υπόληψη του Συλλόγου ή για παράβαση του κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας.
2. Σε περίπτωση συστηματικής καθυστερήσεως στην εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς τον Σύλλογο και την άρνηση του να συμμορφωθεί μέσα σε τακτή προθεσμία μετά από γραπτή προειδοποίηση του Συμβουλίου.
3. Απόφαση για διαγραφή μέλους δεν θα λαμβάνεται προτού δοθεί ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο να ακουστεί.

5.9 ΕΠΙΤΗΜΑ ΜΕΛΗ
Η Γενική Συνέλευση με απόφαση της, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου, ανακηρύσσει επίτιμα μέλη άτομα που η συμβολή τους στην Αρχιτεκτονική ή τους σκοπούς του Συλλόγου κρίνεται αξιόλογη.

Άρθρο 6 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

6.1 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο σώμα του Συλλόγου.

6.2 Στη Γενική Συνέλευση έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος όλα τα μέλη του Συλλόγου που έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Τα Φοιτητικά Μέλη θα παρευρίσκονται μόνο υπό την ιδιότητα τους σαν παρατηρητές.

6.3 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά κάθε χρόνο και όχι αργότερα του Οκτωβρίου και έκτακτα όταν το Συμβούλιο με απόφαση του, κρίνει τούτο απαραίτητο για ειδικούς λόγους ή όταν το απαιτήσουν γραπτώς το 1/5 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου, εξαιρουμένων πάντοτε των Φοιτητικών Μελών.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα απαιτήσουν τα μέλη συγκαλείται από το Συμβούλιο υποχρεωτικά σε ένα μήνα και σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης συγκαλείται απευθείας από τα μέλη που την έχουν ζητήσει.

6.4 Η Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση προς όλα τα μέλη του Συλλόγου η οποία καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο και την ημερήσια διάταξη της, 15 τουλάχιστον μέρες πριν από την Συνέλευση.

6.5 Η ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
1. Έκθεση, συζήτηση και έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έκθεση, συζήτηση και έγκριση οικονομικής διαχείρισης.
3. Υποβολή υποψηφιοτήτων και εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Υποβολή υποψηφιοτήτων και εκλογή έξη (6) μελών τα οποία προέρχονται από τα μέλη των τμημάτων Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου (ανά δύο) και τα οποία θα μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με δικαιώματα ψήφου.
5. Υποβολή υποψηφιοτήτων και εκλογή σε ξεχωριστή ψηφοφορία (9) εννέα μελών τα οποία θα μετέχουν στο Γενικό Συμβούλιο και τα οποία προέρχονται και θα εκλέγονται (ανά τρία) από τα μέλη των Τμημάτων Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, αντίστοιχα.
6. Διορισμό ελεγκτών.

6.6 Συζήτηση θέματος που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη γίνεται μόνο με απόφαση της Συνέλευσης.

6.7 Η Τακτική Γενική ή Έκτακτη Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον υπάρχει πλειοψηφία των δικαιουμένων να λάβουν μέρος σ΄αυτήν. Μισή ώρα μετά την παρέλευση καθορισμένου χρόνου ενάρξεως των εργασιών της, η Συνέλευση θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με τους παρευρισκομένους.

6.8 Τις εργασίες της Τακτικής Γενικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διευθύνει Προεδρείο που αποτελείται από Πρόεδρο, που εκλέγει για τον σκοπό αυτό η Συνέλευση και τα μέλη του Συμβουλίου.

6.9 Τις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται απ’ ευθείας από τα μέλη, διευθύνει τριμελές Προεδρείο και δυο μέλη που εκλέγει η Συνέλευση. Τα μέλη του Συμβουλίου εμποδίζονται στην εκλογή τους σαν μέλη του Προεδρείου.

Άρθρο 7 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

7.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποτελείται από (10) δέκα μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Ολομέλεια του Συλλόγου, όσων δε η θητεία έχει λήξει θα δικαιούνται επανεκλογή κατά την Γενική Συνέλευση.
Στο Δ.Σ. του Συλλόγου μετέχουν επίσης με δικαίωμα ψήφου (6) έξι μέλη εκλελεγμένα από την Γενική Συνέλευση τα οποία προέρχονται απο μέλη των Τμημάτων Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου (ανά δύο) με διετή θητεία αντίστοιχα, και τα οποία θα εκπροσωπούν τα τμήματα στο Δ.Σ. Νοείται ότι όσων η θητεία έχει λήξει θα δικαιούνται επανεκλογής κατά τη Γ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δικαιούται ομόφωνα να διορίζει μέχρι δύο (2) μέλη του Συλλόγου ως αριστίνδην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου. Η θητεία αυτών των μελών θα λήγει με τη θητεία του εκάστοτε Δ.Σ. και μετά απο τον καταρτισμό σε Σώμα.

7.2 Εντός τριών ημερών από την Γ.Σ. το Δ.Σ. συγκαλείται σε ειδική συνεδρία καταρτισμού Σώματος και καταρτίζεται εκ νέου σε Σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον Συντονισμού μελών και Δημοσίων Σχέσεων, Αντιπρόεδρων Οικονομικής Διαχείρισης, Γενικό Γραμματέα, Συντονιστή Εκδηλώσεων, Ταμία, Γραμματέα Φοιτητών και νέων Αρχιτεκτόνων.
Κατά την διαδικασία της συνεδρίας καταρτισμού Σώματος διορίζεται ως προεδρεύον της συνεδρίας το γηραιότερο μέλος και το οποίο σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την εκλογή έχει την νικώσα ψήφο.
Τα μέλη του Δ.Σ. καταρτίζονται σε σώμα με απλή πλειοψηφία.

7.3 Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Αποφασίζει για τη σύσταση των αναγκαίων επιτροπών και τις αρμοδιότητες τους. Αναθέτει σε μέλη του ή άλλα μέλη του Συλλόγου ειδικά καθήκοντα.
2. Αποφασίζει για τη σύσταση των αναγκαίων επιτροπών και τις αρμοδιότητες τους. Αναθέτει σε μέλη του ή άλλα μέλη του Συλλόγου ειδικά καθήκοντα.
3. Αποφασίζει τη σύγκληση Τακτικής ή Εκτακτης Συνέλευσης και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της.
4. Δικαιούται να διορίζει απο τα μέλη του μέχρι και τρεις (3) Εκτελεστικούς Αντιπροέδρους, με συγκεκριμένα καθήκοντα σε τομέα που κρίνεται απαραίτητο. Η θητεία σε θέση Εκτελεστικού Αντιπροέδρου θα λήγει με τη θητεία του εκάστοτε Δ.Σ. ή μπορεί να τερματισθεί ο διορισμός του από το Δ.Σ.
5. Εγκρίνει την έκθεση των πεπραγμένων και της οικονομικής διαχείρισης πριν υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση.
6. Αποκτά και διαθέτει την περιουσία του Συλλόγου και έχει την ευθύνη για την διαχείριση της.
7. Αποφασίζει για την πρόσληψη έμμισθου προσωπικού.
8. Έχει την γενική ευθύνη για την τήρηση των αρχείων, της αλληλογραφίας και των βιβλίων του Συλλόγου.
9. Εξετάζει αιτήσεις και αποφασίζει για την εγγραφή μέλους.

7.4 Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο μέσω του Γραμματέα ή όταν το απαιτήσει η πλειοψηφία των μελών του.

7.5 Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται η πλειοψηφία των μελών του.

7.6 Τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας του ο Γενικός Γραμματέας και σε περίπτωση απουσίας και των δύο ο Πρεσβύτερος των μελών.

7.7 Σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου εγκρίνονται πρώτα τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και υπογράφονται από τους παρόντες.

7.8 Όλα τα επίσημα έγγραφα του Συλλόγου πρέπει απαραίτητα να φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα κα τη σφραγίδα του Συλλόγου.

7.9 Μέλος του Συμβουλίου, που απουσιάζει από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς εύλογη αιτία, εκπίπτει αυτόματα από τη θέση του σαν μέλος του Συμβουλίου.

7.10 Σε περίπτωση κενώσεως θέσεων στο Συμβούλιο για οποιονδήποτε λόγο, αυτές συμπληρώνονται από τους επιλαχόντες και ελλείψει επιλαχόντων με απόφαση του Συμβουλίου. Αν κενωθούν περισσότερες από 4 θέσεις τότε οι εναπομείναντες συγκαλούν υποχρεωτικά Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σ΄ενα μήνα, για την εκλογή νέου Συμβουλίου.

7.11 Το Συμβούλιο τηρεί υποχρεωτικά Μητρώο Μελών, βιβλία Πρακτικών και Αποφάσεων του Συμβουλίου και των Συνελεύσεων, Λογιστικά Βιβλία και άλλα σχετικά, με τις εργασίες του Συλλόγου αρχεία.

Άρθρο 8 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

8.1 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Σωματείο και σε όλες τις άλλες σχέσεις του Συλλόγου.

8.2 Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μέσω του Γραμματέα και καθορίζει τα θέματα για συζήτηση.

8.3 Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

8.4 Έχει τη γενική καθοδήγηση και εποπτεία για όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου μέσα στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου και των αποφάσεων των Συνελεύσεων και του Συμβουλίου.

8.5 Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα επίσημα έγγραφα του Συλλόγου.

8.6 Στο αξίωμα του Προέδρου δεν μπορεί να επανεκλεγεί το ίδιο πρόσωπο μετά από πέντε κατά συνέχεια χρόνια. Δικαιούται όμως να επανεκλεγεί μετά από διακοπή ενός χρόνου.
Μέλος που εξετέλεσε θητεία προέδρου 10 ετών σε Περίοδο ενδεκαετίας δεν δικαιούται να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα παρά μόνο, μετά απο διακοπή 3 ετών.

Άρθρο 9 - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

9.1 Αντιπρόεδρος Συντονισμού Μελών και Δημοσίων σχέσεων
1. Ο Αντιπρόεδρος συντονισμού μελών και δημοσίων σχέσεων έχει την ευθύνη επαφής με τα μέλη, συντονίζει τις ενέργειες του Συλλόγου αναφορικά με τις ανάγκες των μελών, και κατευθύνει τις ενέργειες για την διεύρυνση του Συλλόγου μέσω της εγγραφής νέων μελών. Έχει επίσης την ευθύνη παρακολούθησης του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και αναλαμβάνει τον συντονισμό των ενεργειών του Συλλόγου σε σχέση με αυτούς τους φορείς.
2. Ο Αντιπρόεδρος συντονισμού μελών και δημοσίων σχέσεων έχει την ευθύνη οργάνωσης συντονισμού των δραστηριοτήτων βελτίωσης της παρουσίας του Συλλόγου προς το ευρύ κοινό, και αναλαμβάνει την εποπτεία επαφής με το κοινό γενικά ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αναλόγως των αναγκών που παρουσιάζονται.
3. Ασκεί καθήκοντα Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κενώσεως της θέσης του μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου από το Δ.Σ.

9.2 Αντιπρόεδρος Οικονομικής Διαχείρισης
1. Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικής Διαχείρισης έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής που καθορίζει το Δ.Σ. ως επίσης και την ευθύνη σύνταξης ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Συλλόγου.
2. Ο Αντιπρόεδρος συμβουλεύει το Δ.Σ. για την οικονομική πορεία του Συλλόγου και καταρτίζει πρόγραμμα εξασφάλισης πόρων για τις ετήσιες και έκτακτες ανάγκες.

Άρθρο 10 - Γενικός Γραμματέας

10.1 Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Συλλόγου, τη σύνταξη των πρακτικών του Συμβουλίου και των Συνελεύσεων και είναι υπεύθυνος για τήρηση των βιβλίων και αρχείων του Συλλόγου.

10.2 Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη της σφραγίδας του Συλλόγου.

10.3 Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα επίσημα έγγραφα του Συλλόγου.

10.4 Έχει τη φροντίδα για την ομαλή λειτουργία των γραφείων του Συλλόγου και την εποπτεία του έμμισθου προσωπικού.

Άρθρο 11 - Γραμματέας Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων

Ο Γραμματέας Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων φροντίζει για την διεξαγωγή της αλληλογραφίας μεταξύ του Συλλόγου και των Φοιτητικών Μελών, είναι υπεύθυνος για την φύλαξη και τήρηση του «Μητρώου Φοιτητικών Μελών» και εκτελεί χρέη ρυθμιστού και συντονιστή των φοιτητικών εκδηλώσεων.

Άρθρο 12 - Ταμίας

12.1 Ο Ταμίας έχει τη φροντίδα της οικονομικής διαχείρισης και της περιουσίας του Συλλόγου.

12.2 Είναι υπεύθυνος για τις εισπράξεις και πληρωμές.

12.3 Είναι υπεύθυνος για τη τήρηση καταλλήλων λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται αναλυτικά τα έσοδα και έξοδα με τις σχετικές αποδείξεις.

12.4 Συντάσσει την έκθεση οικονομικής διαχείρισης και τον οικονομικό ισολογισμό, σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο Οικονομικής διαχείρισης.

12.5 Τα χρήματα που δεν είναι απαραίτητα για τις τρέχουσες ανάγκες, κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του Συλλόγου. Ολες οι επιταγές για το λογαριασμό αυτό πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του Ταμία και του Αντιπροέδρου Οικονομικής Διαχείρισης ή του Ταμία και του Γραμματέα.

Άρθρο 13 - Συντονιστής Εκδηλώσεων

13.1 Ο Συντονιστής εκδηλώσεων έχει την ευθύνη εποπτείας όλων των εκδηλώσεων του Συλλόγου, και οργανώνει τις εκάστοτε έκτακτες επιτροπές που δημιουργούνται για τις διάφορες εκδηλώσεις. Έχει την ευθύνη επαφής με τα μέλη που αναπτύσσουν πρωτοβουλία διοργάνωσης εκδηλώσεως και εκτελεί χρέη συνδέσμου μεταξύ των μελών ή/και της οργανωτικής επιτροπής και του Δ.Σ Έχει την ευθύνη της οργάνωσης εκδηλώσεων με βάση την εκάστοτε πολιτική που καθορίζει το Δ.Σ.

Άρθρο 14 - Γραμματέας Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων

14.1 Ο Γραμματέας Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων έχει την ευθύνη διατήρησης του αρχείου Φοιτητών Αρχιτεκτονικής και παρακολουθεί τις εγγραφές νέων Αρχιτεκτόνων.

14.2 Αντιμετωπίζει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον κλάδο αυτό από πλευράς δημοσίων σχέσεων.

14.3 Συντονίζει όλες τις ενέργειες ή/και εκδηλώσεις του Φοιτητικού Τμήματος, σε συνεργασία με τον Συντονιστή εκδηλώσεων.

14.4 Παρουσιάζει ετήσιο πρόγραμμα πολιτικής κλάδου, για συζήτηση και έγκριση από το Δ.Σ.

Άρθρο 15 - Τμήματα ΣΑΚ

15.1 Για την ορθή αντιμετώπιση των θεμάτων που απορρέουν από τους στόχους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου οργανώνονται τμήματα του ΣΑΚ σε κάθε επαρχία

15.2 Τα Τμήματα συμμετέχουν στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΑΚ με την ολομέλεια της επιτροπής τμήματος.

15Α Επιτροπές Τμήματος

15.Α1 Η κάθε Επιτροπή τμήματος αποτελείται από τα δύο μέλη που μετέχουν ως εκπρόσωποι της στο Διοικητικό Συμβούλιο και από τα τρία εκλελεγμένα μέλη που μετέχουν στο Γενικό Συμβούλιο. Δικαίωμα εκλογής μέλους στις Επιτροπές τμήματος θα έχουν και οι εκτοπισμένοι αρχιτέκτονες οι οποίοι πληρούν τα προσόντα εκλογής μέλους και οι οποίοι θεωρούνται ότι εδρεύουν στην πόλη στην οποία εργάζονται ή έχουν σήμερα το γραφείο τους.

15.Α2 Η κάθε επιτροπή τμήματος συνεδριάζει (7) επτά ημέρες μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση και καταρτίζεται σε σώμα με Γραμματέα, Ταμία, Συντονιστή εκδηλώσεων και μέλη. Γραμματέας της Επιτροπής Τμήματος είναι το μέλος που μετέχει στο Δ.Σ. του Συλλόγου και το οποίο επελέγηκε μετά από ψηφοφορία των μελών της επιτροπής τμήματος. Η επιτροπή τμήματος συγκαλείται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστο μια φορά το μήνα ο δε Γραμματέας προεδρεύει αυτών.

15.Α3 Η επιτροπή τμήματος έχει την ευθύνη αντιμετώπισης των τοπικών θεμάτων της επαρχίας της, και ακολουθεί πιστά την πολιτική που χαράζει η Ετήσια Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ. του Συλλόγου.

15.Α4 Ο Γραμματέας της επιτροπής τμήματος έχει τη γενική ευθύνη συντονισμού των ενεργειών του τμήματος, και διατηρεί τα αρχεία του τμήματος. Ενημερώνει δε τακτικά και εγγράφως το Δ.Σ. για το περιεχόμενο των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Τμήματος, την αλληλογραφία και τις λοιπές ενέργειες και επαφές του τμήματος.

15.Α5 Η Επιτροπή τμήματος οργανώνει εκδηλώσεις, υπεπιτροπές, σεμινάρια κλπ, σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκδηλώσεων και τον Αντιπρόεδρο Οικονομικής Διαχείρισης.

15.Α6 Η επιτροπή τμήματος υποβάλλει προϋπολογισμό εκδηλώσεων στο Συντονιστή Εκδηλώσεων.

Άρθρο 16 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

16.1 Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από 40 μέλη και ειδικότερα από:
1. Τα δέκα (10) μέλη του Δ.Σ.
2. Τα πέντε (5) γηραιότερα μέλη του ΣΑΚ
3. Τα πέντε (5) νεώτερα μέλη του ΣΑΚ
4. Πέντε (5) μέλη του ΣΑΚ τα οποία κατά την άποψη του Δ.Σ. έχουν σημαντική συμβολή στη δραστηριότητα του Συλλόγου.
5. Τα (15) μέλη των Επιτροπών Τμημάτων.

16.2 Το Γενικό Συμβούλιο είναι Συμβουλευτικό σώμα και συνεδριάζει κάθε τρεις μήνες σ΄όλες τις πόλεις της Κύπρου, εκ περιτροπής, με ευθύνη κάθε φορά της αντίστοιχης επιτροπής τμήματος. Κατά τη διάρκεια των Συνεδριάσεων αναλύονται και αξιολογούνται θέματα που απασχολούν το Σύλλογο, συζητούνται και ανταλλάσσονται απόψεις και εμπειρίες, σχετικά με την υιοθέτηση τρόπων επίλυσης των τρεχόντων προβλημάτων και γίνεται ανασκόπηση δραστηριοτήτων και εισήγηση νέων ενεργειών.

16.3 Την ευθύνη έκτακτης Σύγκλησης του Γενικού Συμβουλίου έχει ο πρόεδρος κατόπι αιτήσεως του ενός τετάρτου (1/4) των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17 - ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Συλλόγου είναι:
1. Η συνδρομή των μελών και το δικαίωμα εγγραφής μελών που καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση. Η συνδρομή των μελών πρέπει να καταβάλλεται ως το τέλος του χρόνου.
2. Οι εισφορές των μελών και των φίλων του Συλλόγου.
3. Τα έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου.
4. Τα έσοδα από την περιουσία του Συλλόγου.
5. Τα έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, εράνους, εκδόσεις και δημοσιεύσεις του Συλλόγου.

Άρθρο 18 - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

18.1 Οι Ελεγκτές εξετάζουν τον οικονομικό ισολογισμό που ετοιμάζει ο Ταμίας και ελέγχουν τα λογιστικά βιβλία και τα αποδειχτικά στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται, υποβάλλουν γραπτή έκθεση προς το Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση για την ορθότητα τους ή όχι με τις παρατηρήσεις τους. Ολα τα λογιστικά βιβλία και τα άλλα έγγραφα πρέπει να είναι στη διάθεση των ελεγκτών για το σκοπό αυτό.

18.2 Η αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται κάθε φορά από το Συμβούλιο.

Άρθρο 19 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

19.1 Οι αποφάσεις όλων των Σωμάτων και Οργάνων του Συλλόγου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου θεωρείται νικώσα.

19.2 Οι ψηφοφορίες για εκλογή προσώπων σε όλα τα αξιώματα του Σωματείου είναι μυστικές. Όλες οι άλλες ψηφοφορίες γίνονται φανερές με ανάταση του χεριού. Γίνονται μυστικές αν το απαιτήσουν πέντε (5) μέλη από τους παρόντες.

19.3 Απαγορεύεται η αντιπροσωπευτική ψήφος.

Άρθρο 20 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

20.1 Τροποποιήσεις του Καταστατικού μπορούν να γίνουν απο Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία παρευρίσκονται η πλειοψηφία των μελών του Συλλόγου, εξαιρουμένων πάντοτε των Φοιτητικών Μελών και με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

20.2 Οι τροποποιήσεις θα έχουν εφαρμογή μετά την έγκριση και εγγραφή τους από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τον Νόμο.

Άρθρο 21 - Οι τροποποιήσεις θα έχουν εφαρμογή μετά την έγκριση και εγγραφή τους από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τον Νόμο.

21.1 Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρευρίσκονται τα 2/3 των μελών του εξαιρουμένων πάντοτε των Φοιτητικών Μελών και με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

21.2 Η διάλυση και εκκαθάριση της περιουσίας του Συλλόγου γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο, σε καμιά όμως περίπτωση η περιουσία αυτή θα διανεμηθεί μεταξύ των μελών του Σωματείου.

Άρθρο 22 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

22.1 Η ίδρυση του Συλλόγου αποφασίζεται από ιδρυτική Συνέλευση που συζητεί και εγκρίνει το Καταστατικό κατ΄ άρθρο και σαν σύνολο.

22.2 Το Καταστατικό υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη που το ενέκριναν.

22.3 Η ιδρυτική Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του πρώτου Συμβουλίου του Συλλόγου που θα έχει όλες τις εξουσίες σύμφωνα με το Καταστατικό. Το πρώτο Συμβούλιο θα αποτελείται από 12 μέλη και η θητεία του θα είναι για 6 μήνες μόνο, από την εγγραφή του Συλλόγου σύμφωνα με το Νόμο, οπότε και έχει υποχρέωση να συγκαλείται την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

22.4 Η ιδρυτική Συνέλευση καθορίζει το δικαίωμα εγγραφής και τη συνδρομή μελών.

22.5 Κατά την Γενική Συνέλευση της 16ης Ιανουαρίου 1993 θα υποβληθούν υποψηφιότητες για εκλογή 6 μελών τα οποία προέρχονται απο τα μέλη των τμημάτων Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου (ανά δύο) τα οποία θα μετέχουν στο Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου ως εξής:
1. 3 υποψηφιότητες για 12 μηνών θητεία.
2. 3 υποψηφιότητες για 24 μήνη θητεία.
Οι πρόνοιες της παρούσης μεταβατικής διάταξης θα παύσουν να ισχύουν αφού λήξουν οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως της 16ης Ιανουαρίου 1993 και θα μπορούν να επαναδραστηριοποιηθούν μόνο σε περίπτωση που και τα έξι (6) αυτά μέλη υποβάλουν παραίτηση.

22.6 Το παρόν Καταστατικό περιλαμβάνει Τροποποιήσεις με εντολή της Καταστατικής Συνέλευσης της 16ης Ιανουαρίου 1993.