Κώδικας Δεοντολογίας

Εισαγωγή

H Ειδική Ομάδα Εργασίας για την Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά έχει ετοιμάσει έναν προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για εκείνους που παρέχουν αρχιτεκτονικές υπηρεσίες. Το έγγραφο αυτό έχει αναθεωρηθεί κατά διαστήματα και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου για να παρουσιαστεί στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης προς επίσημη έγκριση.

Έκθεση

Ο Κώδικας έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της Οδηγίας SIM, με την πεποίθηση ότι η ανάληψη δυναμικής δράσης είναι καλύτερη από το να περιμένει κανείς ενέργειες από εξωτερικούς οργανισμούς στο επάγγελμα. Στόχος του Κώδικα είναι να εκπληρώσει τη φιλοδοξία που εκφράζεται στο άρθρο 39 της προτεινόμενης Οδηγίας. Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή του κειμένου του προτεινόμενου Κώδικα, η υιοθέτησή του δεν θα έχει καμία νομική δέσμευση σε οποιεσδήποτε από τις Οργανώσεις Μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (Architects Council of Europe).

Όμως, για να θεωρηθεί ότι το επάγγελμα έχει καταφέρει ένα αξιόπιστο και ευεργετικό βήμα προς το συμφέρον των σχεδίων μας, και κατ’ επέκταση για την κοινωνία, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι, κανένας Κώδικας Δεοντολογίας, που βρίσκεται σε ισχύ σε κάποιο Κράτος Μέλος ή ετοιμάζεται από κάποιον Οργανισμό Μέλος του Architects Council of Europe, δεν θα έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές και τις επιπτώσεις που καθορίζονται στον προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Κώδικα.

Ισχύ της Υιοθέτησης

Μετά την υιοθέτηση του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας από Γενική Συνέλευση, τότε το πρώτο βήμα για το Architects Council of Europe θα είναι να κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υιοθέτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το δεύτερο βήμα θα είναι κάθε Οργάνωση Μέλος του Architects Council of Europe να εξετάσει το δικό του Κώδικα Συμπεριφοράς προκειμένου να εξασφαλίσει ότι, δεν υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας και του δικού τους. Για εκείνες τις Οργανώσεις Μέλη που δεν έχουν ακόμα έναν Κώδικα Συμπεριφοράς ή που βρίσκονται στο στάδιο της αναθεώρησης του δικού τους, η ελπίδα είναι ότι ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας θα είναι σημείο αναφοράς για το περιεχόμενο τέτοιου κώδικα.

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας επισυνάπτεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

 

European Deontological Code
Introduction

The special work group on the Directive of the Internal Market Services has prepared a proposed European Deontological Code for those providing architectural services. This document has been periodically reviewed and approved by the Board of Directors for presentation to the General Assembly for formal approval. The Code is included separately in these documents.

Report

The Code has been developed in the context of the SIM Directive, with the belief that taking dynamic action is better than waiting for action from external organizations in the profession. The purpose of the Code is to fulfill the ambition expressed in Article 39 of the proposed Directive. As stated in the introduction of the text of the proposed Code, its adoption will have no legal commitment to any of the Member Organizations of the Architects’ Council of Europe (ACE).

However, in order to be considered a profession that has achieved a credible and beneficial step in the interests of our projects, and therefore for society, it is important to ensure that no Deontological Code in effect in a Member State is or is prepared by an ACE Member Organization will not be in conflict with the principles and implications set out in the proposed European Code.

Power of Adoption

Following the adoption of the proposed European Deontological Code by the General Assembly, the first step for ACE would be to notify the European Commission of its adoption by the Board.

The second step would be for each ACE Member Organization to examine its own Deontological Code to ensure that there are no inconsistencies between the European Deontological Code and their own. For those Member Organizations that do not yet have a Deontological Code or are in the process of revising their own, the hope is that the European Deontological Code will be a reference point for the content of such code.