Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, εκπονεί χάρτες οι οποίοι περιλαμβάνουν Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας σε σχέση με τους γεωκινδύνους που απειλούν το δομημένο περιβάλλον στον χερσαίο χώρο της Δημοκρατίας. Οι Ζώνες Γεωλογικής Καταλληλότητας έχουν αναθεωρηθεί από το Τμήμα και καλύπτουν περιοχές που σχετίζονται με 28 Δήμους και 411 Κοινότητες.

 

Επισυνάπτεται επιστολή σχετική για το θέμα  εδώ