Διαδικτυακό Σεμινάριο: Ανάλυση – Επεξήγηση Αναθεωρημένων Συμβολαίων ΜΕΔΣΚ Λτδ

Η Covenant Construction Contract Consultants Ltd διογρανώνει Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα “Ανάλυση – Επεξήγηση των Όρων των Αναθεωρημένων Συμβολαίων και Υποσυμβολαίων της ΜΕΔΣΚ Λτδ” με εκπαιδευτή τον Άντη Χριστοφορίδη BSc(QS) FRICS, MCIArb

Το  σεμινάριο στοχεύει στην επιμόρφωση των διαφόρων συντελεστών που μετέχουν, είτε έμμεσα είτε άμεσα, στα συγκεκριμένα Συμβόλαια και Υποσυμβόλαια της ΜΕΔΣΚ Λτδ, έτσι ώστε, να ανταποκρίνονται άρτια και έγκαιρα απέναντι στις υποχρεώσεις τους. Το εν λόγω σεμινάριο έχει σχεδιαστεί  και αποτείνεται σε Εργοδότες (ιδιοκτήτες Έργων και Χρηματοδοτικοί οργανισμοί), Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Ηλεκτρομηχανολόγους Μηχανικούς, Επιμετρητές Ποσοτήτων, Νομιούς Συμβούλους, Εργολάβους, Υπεργολάβους και Προμηθευτές Υλικών/Εμπορευμάτων κλπ

Το σεμινάριο έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ και αποτελείται από 6 ενότητες – 4 ώρες ή κάθε ενότητα – μεταξύ των ωρών 14:00 – 18:00

Επιλογή Α: 12-04-2022, 19-04-2022, 26-04-2022, 03-05-2022, 10-05-2022, 17-05-2022 – Περισσότερες Πληροφορίες

Επιλογή B: 14-04-2022, 21-04-2022, 28-04-2022, 05-05-2022, 12-05-2022, 19-05-2022 – Περισσότερες Πληροφορίες

 

Το έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 22805580

 

Ανάγκες και Στόχοι που εξυπηρετούνται από την Κατάρτιση στο Σεμινάριο
Είναι σπουδαίο για οποιαδήποτε μέρη συμμετέχουν σε οποιανδήποτε σημαντική οικονομική συναλλαγή, να πραγματοποιούν μεταξύ τους γραπτές συμφωνίες. Τούτο αποτελεί αδιαμφισβήτηση αναγκαιότητα στα κατασκευαστικά έργα τα οποία, ένεκα της πολύπλοκης φύσης τους, απαιτούν τη συνεργασία πολλών συντελεστών σε διάφορα επίπεδα και ρόλους. Τα Συμβόλαια στα κατασκευαστικά έργα αναλύουν τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις των μερών καθώς και άλλων συντελεστών και καθορίζουν τον τρόπο κατανομής των ευθυνών μεταξύ τους στο έργο. Από το 1996, ο ιδιωτικός τομέας της Κυπριακής Οικοδομικής Βιομηχανίας εξυπηρετείται από Δομικά Συμβόλαια (κύρια Συμβόλαια / Συμβόλαια Διορισμένων Υπεργολάβων και Προμηθευτών), τα οποία συνέταξε ο Άντης Χριστοφορίδης εκ μέρους της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου Λτδ (ΜΕΔΣΚ Λτδ). Πρόσφατα, η ΜΕΔΣΚ Λτδ ανέθεσε στον Άντη Χριστοφορίδη την αναθεώρηση και επέκταση των εν λόγω Συμβολαίων. Ως εκ τούτου εγείρεται η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των διαφόρων συντελεστών που μετέχουν, είτε άμεσα, είτε έμμεσα στις συγκεκριμένες συμφωνίες, έτσι ώστε, να ανταποκρίνονται άρτια και έγκαιρα απέναντι στις υποχρεώσεις τους.