Ερωτηματολόγιο “Ο ρόλος των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών”

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου καλεί τους Αρχιτέκτονες να συμμετάσχουν σε έρευνα που διεξάγεται μέσω ερωτηματολογίου, με σκοπό να διερευνηθούν θέματα που σχετίζονται με τον θεσμό και τον ρόλο των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στη χώρα μας, στην παραγωγή κατά κύριο λόγο, έργων δημόσιας ωφέλειας, με έντονο πολιτιστικό ή περιβαλλοντικό χαρακτήρα, την προαγωγή της αρχιτεκτονικής και θεμάτων διαχείρισης του δημόσιου χώρου.

Η έρευνα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στη συλλογή στοιχείων αναφορικά με το ενδιαφέρον των Αρχιτεκτόνων να συμμετέχουν σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, τη συχνότητα συμμετοχής τους και στον εντοπισμό αιτιών για τους οποίους υπάρχει πιθανή απροθυμία συμμετοχής. Σημαντική κρίνεται η συλλογή στοιχείων σχετικά με την υλοποίηση των βραβευμένων μελετών, καθώς και των απόψεων των συμμετεχόντων σχετικά με την ποιότητα των υλοποιημένων έργων.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει συνολικά 16 ερωτήματα και η συμπλήρωση του απαιτεί ελάχιστο χρόνο. Η συμμετοχή είναι προαιρετική και ανώνυμη.