Νέα Πολιτική Αδειοδότησης της Ανάπτυξης

O Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου χαιρετίζει τις πρόσφατες ενέργειες προς υλοποίηση των εξαγγελιών του Υπουργού Εσωτερικών, Νίκου Νουρή (29.07.2020), για το νέο πλαίσιο Αδειοδότησης (Δημοσιογραφική Διάσκεψη Υπουργού ημ. 29.7.2020)

Οι ενέργειες είναι σε συνέχεια της κατάργησης από τις 13.7.2020, της απαίτησης προσκόμισης πρωτότυπων εγγράφων (Τοπογραφικό & Τίτλος Ιδιοκτησίας) ως αποδεικτικών στοιχείων, που εξασφαλίζονταν προηγούμενα, από τμήματα του ίδιου Υπουργείου. Υπενθυμίζεται ότι, τα παραπάνω είναι στα πλαίσια εξαγγελιών από το 2019, για γενική αλλαγή των διαδικασιών αδειοδότησης. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου προτρέπει τα μέλη του να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του ΕΤΕΚ και για να υπάρχει η δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας τους, για το συγκεκριμένο είδος αιτήσεων, να προχωρήσουν το συντομότερο:

  1. Ενημέρωση των ιδίων για τη διαδικασία που ανακοινώθηκε από το ΤΠΟ, το Ειδικό καταργητικό Διάταγμα Ανάπτυξης ΚΔΠ 386/2020, το ΚΔΠ 388/2020, τις Εντολές 1/2020 και 2/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και σε ποιες Πολεοδομικές Αρχές ισχύουν.
  2. Ενημέρωση Εντολέα (ιδιοκτήτης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος) για ύπαρξη νέας διαδικασίας για εξασφάλιση της Άδειας Οικοδομής από 1.10.2020, ειδικά την ακύρωση της αυτόματης Πολεοδομικής Άδειας και επιστροφή του διπλού σταδίου υποβολής αιτήσεων στη δικαιοδοσία των Πολεοδομικών Αρχών που θα εφαρμοστεί.
  3. Εγγραφή ως φυσικά πρόσωπα ή ως Εταιρείες Μελετών στην πλατφόρμα ΑΡΙΑΔΝΗ. Στις περιπτώσεις Εταιρειών να γίνει εγγραφή των αντιπροσώπων που θα ενεργούν για αυτή, στην πλατφόρμα ΑΡΙΑΔΝΗ. Η πλατφόρμα ΑΡΙΑΔΝΗ θα είναι η πύλη εισόδου στο προσωρινό σύστημα υποβολής, ενώ αναμένεται να ισχύει το ίδιο με την εφαρμογή του συστήματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ.
  4. Ενημέρωση για την συνομολόγηση Ασφάλειας Επαγγελματικής Ευθύνης. Υπενθυμίζεται η ανάγκη εξασφάλισης της Βεβαίωσης συνομολόγησης της Ασφάλειας, η οποία θα απαιτείται για την υποβολή των αιτήσεων.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ενημερώθηκε για την προετοιμασία υλικού για το διαδίκτυο και ενημερωτικών σεμιναρίων από το ΤΠΟ ανά Επαρχία. Παράλληλα παρόμοιες ενέργειες προγραμματίζονται από το ΕΤΕΚ. Ευχή είναι η ενημέρωση να είναι έγκυρη, ουσιαστική και σαφής αφού ο χρόνος που απομένει θεωρείται μη ικανοποιητικός. Επίσης, αναμένει το ίδιο ενήμεροι και έτοιμοι για την εφαρμογή της διαδικασίας, να είναι και οι λειτουργοί στις Πολεοδομικές Αρχές.

Οι ενέργειες του Υπουργού Εσωτερικών ικανοποιούν τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, προϊδεάζοντας για, αναμενόμενες από χρόνια, ριζοσπαστικές αλλαγές στις διαδικασίες αδειοδότησης, σε οριζόντια εφαρμογή από τις Πολεοδομικές Αρχές μέχρι τις Επαρχιακές Διοικήσεις και Δημαρχεία. Η ενέργεια αυτή, δεν μπορεί παρά να είναι πρόλογος για απλοποίηση και σύγχρονη διαχείριση, μιας μέχρι σήμερα, χρονοβόρας διαδικασίας που ενεργεί ως βαρίδι στην Οικοδομική Βιομηχανία με ανυπολόγιστο διοικητικό κόστος και χαμένες δημιουργικές εργατοώρες των Αρχιτεκτόνων. Πέρα του οικονομικού οφέλους αναμένεται να υπάρξει βελτίωση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος, πραγματικό κέρδος της κοινωνίας. Οι Αρχιτέκτονες στην Κύπρο δικαιούνται και απαιτούν να λειτουργούν, όπως οι συνάδελφοι τους σε άλλες χώρες.

Με την επέλαση της κρίσης του CoVid-19, o Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου αντέδρασε, απευθυνόμενος με επιστολή του στις 02.04.2020 με σειρά εισηγήσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών. (Προβολή επιστολής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου ημ. 02.04.2020)

Στις 07.04.2020 με επιστολή του ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου πρότεινε απλή διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, που δυστυχώς δεν έτυχε απάντησης ή συζήτησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. (Προβολή Εισηγήσεων Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου ημ. 07.04.2020)

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου λειτουργώντας στην πραγματική οικονομία, επαναλαμβάνει την διάθεση των μελών του για συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Τμήματος Πολεοδομίας, των Επαρχιακών Διοικήσεων, του Κτηματολογίου, της Νομικής Υπηρεσίας, του Υφυπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και όλων όσων θεωρούνται ενδιαφερόμενα μέρη στη υπό μελέτη διαδικασία. Η διαμόρφωση των διαδικασιών δεν μπορεί να αφήνει αμέτοχη την κατ’ εξοχή επαγγελματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας θα κληθούν να εφαρμόσουν τις νέες διαδικασίες.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου προσβλέπει σε έμπρακτη απόδειξη εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών συμμετοχικής διαβούλευσης.

 

Σχετικά κείμενα νομοθετικού και πληροφοριακού περιεχομένου, τα οποία έχει εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών:

  1. Ειδικό καταργητικό διάταγμα ανάπτυξης ΚΔΠ 386/2020
  2. Εγκύκλιος 1/2020 Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικά Διαδικαστικά Μέτρα για Έλεγχο των Αιτήσεων για Οικιστική Ανάπτυξη, Πολεοδομική Βεβαιότητα
  3. Εντολή 2/2020 του Υπουργού Εσωτερικών Απαραίτητες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τον χειρισμό αιτήσεων που υποβάλλονται με την ειδική διαδικασία της Πολεοδομικής Βεβαιότητας για Οικιστική Ανάπτυξη μέχρι 2 μονάδων κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο περιλαμβανομένης και της σχετικής αίτησης και πρότυπων σχεδίων που θα πρέπει να υποβάλλονται.
  4. Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Διαδικασία υποβολής κι εξέτασης αίτησης για έκδοση Άδειας οικιστικών αναπτύξεων μέχρι δύο οικιστικές μονάδες) Διάταγμα, ΚΔΠ 388/2020
  5. Κείμενο πληροφοριακού περιεχομένου από τη δημοσιογραφική διάσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών ημερομηνίας 29.07.2020