Συνάντηση με Υπουργό Εσωτερικών

Σειρά καίριων θεμάτων που άπτονται του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Εσωτερικών συζήτησε με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, αντιπροσωπεία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου στις 23-5-2023, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, Άλκη Δίκαιο, την Αντιπρόεδρο, Μύρια Κωνσταντινίδου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Έλενα Χριστοδούλου και Φάνο Κυριακίδη. Παρόντες στην συνάντηση εκ μέρους του Υπουργείου ήταν επίσης οι, κ. Κυριάκος Κούρος – Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Κυριάκος Κούνδρουρος – Διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και κα Μαρκέλλα Χατζηδά – Ανώτερη Λειτουργός Πολεοδομίας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου κατέθεσε υπόμνημα με τις ακόλουθες θέσεις και εισηγήσεις, σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν τους Αρχιτέκτονες και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

1. Νέο Πλαίσιο Αδειοδότησης – Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

 • Αναβάθμιση του συστήματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ. Σύσταση Επιτροπής με την συμμετοχή Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, ΕΤΕΚ, ιδιωτών Αρχιτεκτόνων για συμβολή στη βελτίωση του συστήματος, στη βάση της επαγγελματικής τους εμπειρίας.
 • Ανάγκη δημιουργίας ενιαίας πλατφόρμας με την συμπερίληψη όλων των τμημάτων και υπηρεσιών που απαιτείται από τον Αρχιτέκτονα να διαβουλευθεί, από το στάδιο υποβολής και εξέτασης, έως και της έκδοσης πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας.
 • Συμπερίληψη αιτήσεων στο σύστημα για αλλαγή χρήσης υφιστάμενης οικοδομής και ανακαίνισης / οικοδομικής εργασίας.
 • Βελτίωση επικοινωνίας μεταξύ Λειτουργών ΤΠΟ και Αρχιτεκτόνων σε όλα τα επαρχιακά τμήματα. Να καθοριστεί διαδικασία, η οποία να διασφαλίζει την εποικοδομητική συνεργασία.

2.Ενοποίηση και Απλούστευση της Νομοθεσίας

 • Σύνταξη ενιαίου εγχειριδίου πολεοδομικών κανονισμών με την εμπλοκή του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και ΕΤΕΚ. Οι Εντολές θα πρέπει να ισχύουν, τόσο στα τοπικά σχέδια, όσο και στην δήλωση πολιτικής.
 • Ενιαία ερμηνεία Νομοθεσίας, Κανονισμών, Εντολών, Τοπικών Σχεδίων κ.α. καθότι αποδίδεται διαφορετική ερμηνεία από Πολεοδομικές Αρχές, Λειτουργούς και Αρχιτέκτονες.

3. Μητρώο Μελετητών

 • Να επισπευτεί η ψήφιση του Μητρώου Μελετητών.

4. Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 • Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένα θέμα, το οποίο ανέκαθεν απασχολούσε τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου και είχε ταχθεί δημόσια υπέρ της μείωσης των Δήμων. Να γίνει ενδελεχής ενημέρωση σε Αρχιτέκτονες για το θέμα, κυρίως για τους τρόπους αδειοδότησης πριν την εφαρμογή του.

5. Τοπικά Σχέδια – Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα

 • Αναθεώρηση της μεθοδολογίας του πολεοδομικού σχεδιασμού των πόλεων της Κύπρου βασίζοντας την ανάπτυξη των πόλεων σε ένα επιστημονικό, ολιστικό και μακροπρόθεσμο πολεοδομικό σχεδιασμό.
 • Εφαρμογή πολεοδομικού ελέγχου για την ανέγερση ψηλών κτηρίων ειδικά σε Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα.

6. Διατηρητέες Οικοδομές

 • Απλοποίηση της διαδικασίας πώλησης και αγοράς (δέκτης-δότης) συντελεστή δόμησης.
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την αδειοδότηση εργασιών αποκατάστασης σε διατηρητέες οικοδομές.
 • Εκσυγχρονισμός Οδηγού / Εγχειριδίου με κατευθυντήριες γραμμές, εις ότι αφορά τις απαιτήσεις σε διατηρητέες οικοδομές.

7. Ασφάλεια Κτηρίων

 • Επιτακτική ανάγκη εφαρμογής υψηλών ποιοτικών κριτηρίων, τόσο στην ανάθεση σχεδιασμού και υλοποίησης δημόσιων κτηρίων, όσο και στην μετέπειτα συντήρηση τους.
 • Το κράτος οφείλει να διενεργεί συστηματικά προληπτικές επιθεωρήσεις σε όλα τα δημόσια κτήρια, ανεξαιρέτως χρήσης, προβαίνοντας στην κατηγοριοποίηση τους ανάλογα με την επικινδυνότητα τους, προχωρώντας με την αντίστοιχη έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας.

8. Ορισμός Ελεγκτή Δόμησης – Διαδικασία Ελέγχου

 • Το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, θα ελαχιστοποιηθεί η αυθαίρετη δόμηση. Προτείνεται, η διενέργεια επιτόπου ελέγχου με την εισαγωγή του ορισμού του Ελεγκτή Δόμησης στη βάση του Ελληνικού πρότυπου κατά την διάρκεια της κατασκευής για περιορισμό, τόσο των παρανομιών, όσο και των κακοτεχνιών.

9. Ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων

 • Η δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας έχει ως σκοπό την αποτύπωση, τον έλεγχο και την τυχόν ενημέρωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτηρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, την συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν τα κτήρια, ή την ιδιοκτησία στο μητρώο του Κτηματολογίου προκειμένου να είναι άμεσα διαθέσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο και στη συνέχεια την παρακολούθηση και ενημέρωση των μεταβολών τους, κατά την διάρκεια χρόνου ζωής τους.