Θερινό Εργαστήρι 2017

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου με την συνεργασία των Σχολών Αρχιτεκτονικής: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Frederick, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και την συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν Θερινό Εργαστήρι με θέμα «Σχεδιασμός Ιατρικού Κέντρου Φροντίδας Παιδιών στο Ναϊρόμπι της Κένυας». Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη δράση των Εθελοντών Γιατρών Κύπρου για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, σε χώρες της Αφρικής.

Το Εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στην Λευκωσία στις 14 έως 27 Ιουνίου 2017. Θα αποτελέσει την βάση των δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του έργου, με κυρίως διερευνητικό και σχεδιαστικό χαρακτήρα. Εκτός από την αρχιτεκτονική εργασία, οι συμμετέχοντες προτρέπονται να εμπλακούν και στη διαδικασία προβολής και προώθησης της δράσης με στόχο την συλλογή εξεύρεσης χρηματικών πόρων για την κατασκευή του έργου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα στην επόμενη φάση να μεταβούν στην Κένυα και να λάβουν μέρος στην επίβλεψη και υλοποίηση του έργου. Θα έχουν δε την ευκαιρία να εξοικειωθούν και να ασχοληθούν με τις ιδιαιτερότητες των τοπικών υλικών και τεχνολογιών κατασκευής.

Πριν από τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν πληροφορίες για το λεπτομερές πρόγραμμα του έργου, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των χρηστών του έργου, τα χαρακτηριστικά του τεμαχίου, τις κλιματολογικές συνθήκες καθώς και τα διαθέσιμα τοπικά υλικά και τεχνικές κατασκευές.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές και νέοι αρχιτέκτονες από οποιαδήποτε χώρα προέλευσης.
Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος.

Υποβολή Αίτησης συμμετοχής: μέχρι 30 Απριλίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Κόστος συμμετοχής: €60
Καταβολή κόστους συμμετοχής: 15 Μαΐου 2017

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

 1. Η διαδικασία υποβολής της δήλωσης συμμετοχής θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 30 Απριλίου 2017.
 2. Μετά το πέρας της 30ης Απριλίου 2017, η Συντονιστική Ομάδα αποτελούμενη από Καθηγητές των πέντε Πανεπιστημίων θα αξιολογήσει τις δηλώσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν. Όσοι επιλεγούν θα ενημερωθούν γραπτώς.
 3. Οι επιλεγέντες είναι υποχρεωμένοι στις 15 Μαΐου 2017, να καταβάλουν το κόστος συμμετοχής ύψους €60. Για διευκόλυνση, κυρίως των φοιτητών και νέων αρχιτεκτόνων που προέρχονται από το εξωτερικό, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα ανακοινώσει τις επιλογές για διευθέτηση της πληρωμής.
 4. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας καταβάλει την πληρωμή αλλά για λόγους που δε θα του επιτρέψουν να παραστεί στην Α’ Φάση του Εργαστηρίου (ημερομηνία έναρξης 14 Ιουνίου 2017) το ποσό θα του επιστρέφεται, δεν θα έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στην Β΄ Φάση που είναι η υλοποίηση της κατασκευής στην Κένυα και η θέση του θα δοθεί σε επιλαχόντα.
 5. Όπως διευκρινίζεται και στο brief, το Θερινό Εργαστήρι είναι δύο φάσεων. Για το έτος 2017 (Α΄Φάση) θα γίνει ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής μελέτης στην Λευκωσία. Για το έτος 2018 (Β΄Φάση) μετάβαση της ομάδας στο Ναΐρόμπι της Κένυας για υποστήριξη της υλοποίησης της κατασκευής. Η μετάβαση στην Κένυα θα γίνει εφόσον οι Εθελοντές Γιατροί Κύπρου εξασφαλίσουν έγκαιρα τις σχετικές άδειες οικοδομής και τη χρηματοδότηση του έργου. Στην Κένυα θα έχουν δικαίωμα να μεταβούν μόνο οι συμμετέχοντες της Α΄ Φάσης. Το κόστος μετάβασης και διαμονής στην Κένυα θα επωμισθεί ο κάθε συμμετέχοντας. Θα καταβληθούν προσπάθειες για να εξασφαλισθεί ειδική τιμή στα ναύλα και την διαμονή.
 6. Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έγκαιρα το έντυπο δήλωσης συμμετοχής καθώς ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
 7. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην Α’ Φάση δεν θα ξεπερνά τα 50 άτομα.
 8. Το ποσό των €60 αφορά τα έξοδα συμμετοχής της Α΄Φάσης.
 9. Όπως ορίζει η θεματολογία, το Εργαστήρι θα επικεντρωθεί στην έρευνα και τον πειραματισμό, τον αρχιτεκτονικό και οικοδομικό – κατασκευαστικό σχεδιασμό, την κατασκευή μακετών μικρής και μεγάλης κλίμακας.
 10. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν με θέματα θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης, θα έρθουν σε επαφή με μεθόδους παραδοσιακής – τοπικής κατασκευής της Κένυας, σε συνδυασμό με σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού και κατασκευής.
 11. Το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών θα δοθεί στους συμμετέχοντες κατά την πρώτη ημέρα έναρξης του Εργαστηρίου.
 12. Ο χώρος διεξαγωγής του Εργαστηρίου της Α΄Φάσης θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Κύπρου (Λήδρας 68, Λευκωσία). Τα υπόλοιπα τοπικά Πανεπιστήμια θα φιλοξενήσουν δράσεις και εκδηλώσεις που θα ανακοινωθούν κατά την πρώτη ημέρα έναρξης του Εργαστηρίου.
 13. Εκδηλώσεις και δράσεις σχετικά με την θεματολογία του Εργαστηρίου θα παρουσιαστούν σε κεντρικά σημεία της παλιάς περιοχής στην Λευκωσία για ενημέρωση του ευρύτερου κοινού (λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα).

ABOUT SUMMER WORKSHOP

 1. The procedure for the submission of participation forms will be in effect until April 30, 2017.
 2. After April 30, the coordination team, consisting of professors of the five Universities, will evaluate the entries submitted. Those selected will be notified in writing.
 3. The selected applicants are required to pay the entry fee of € 60 by May 15, 2017. For convenience of the students and young architects coming from abroad, the Cyprus Architects Association will announce the payment options.
 4. In case any participant settle the payment but for any reason that will not permit him to attend the Stage A’ of the workshop (start date 14 June 2017) the amount will be refunded, but that participant will not be entitled to participate in the Stage B’ which is the completion of construction in Kenya and the place will be given to a runner-up.
 5. As specified in the brief, the Summer Workshop is a two Stage workshop. For the year 2017 (Stage A’) will deal with the design of the architectural study in Nicosia. For 2018 (Stage B’) the team will travel to Nairobi (Kenya) to support the implementation of the construction. Τhe trip to Kenya will be held if the Volunteer Doctors – Cyprus ensure timely the relevant building permits and financing of the project. Right of travel to Kenya have only the Stage A’ participants. Participants are responsible for the travel and accommodation costs in Kenya. Efforts will be made to ensure special prices for fares and accommodation.
 6. Interested participants are encouraged to promptly submit the entry form, as one of the evaluation criteria is the application date.
 7. The number of participants in the Stage A’ will not exceed the number of 50.
 8. The amount of €60 refers to the Stage A’ participation fees.
 9. As the agenda states, the workshop will focus on research and experimentation, the architectural and building – construction design, large and small scale model construction.
 10. Participants will have the opportunity to engage in theoretical and practical approach issues, will contact with traditional methods – local constructions of Kenya, combined with modern tools of design and construction.
 11. The detailed program will be given to the participants on the first day of the Workshop.
 12. The Stage A’ Laboratory will be held at the Department of Architecture of the University of Cyprus (68 Ledra str. Nicosia). The other local Universities will host activities and events which will be announced on the first day of the Workshop.
 13. Events and activities on the Workshop’s theme will be held at key points of the old area in Nicosia in order to inform the general public (details will be announced later).